Günün Rusça Sözcüğü – Русское Слово Дня 


ДЕНЬГИ

1. Монета

2.Мелкая серебряная монета “Береги хлеб для еды, а деньги для беды.”

Слово было заимствовано в XIV веке из тюркских языков. Оригинальная форма этого слова    – деньга. Однако, на сегодня слово “деньга” используется только во множественном числе. Источник этого слова искали в нескольких языках, в том числе древнеперсидском, древнетюркском. Первый вариант – это персидское слово ” دنگ ” (dāng), а второй вариант – тюркско-чагатайское слово “täŋkä”. Известно,что слово “тамга” используется в тюркской культуре и означает “знак”. Согласно одному из значений это может быть знак стоимости. Во время монголо-татарского нашествия на Русь, Монголы выдавали князьям “тамги” для осуществления свободного проезда между княжествами. Постепенно слово “тамги” для народа стало деньгами.


1.Para

2.Küçük gümüş para “Ekmeği yemeğe, parayı belaya sakla”

Bu kelime 15. yüzyılda Türkî dillerden Rusçaya geçmiştir. Kelime günümüzde çoğul haliyle kullanılmaktadır. Tekil hali “деньга” (Denga) şeklindedir. Kelimenin kökeni Antik Farsça ve Türkçe olmak üzere birçok dilde aranmıştır. İlk seçenek olarak Farsça ” دنگ ” (dāng) kelimesi öne sürülmüş, ikinci olarak ise Çağatayca bir kelime olan “täŋkä” düşünülmüştür. Bilindiği üzere Türk kültüründe “Tamga – Damga” kelimesi kullanılır ve bu herhangi bir şeyin göstergesi olabilir. Bu bir değerin göstergesi – damgası da olabilir. 13. yüzyılda Rusya’daki Tatar-Moğol akınları zamanında, Moğollar knezlikler arasında serbest dolaşım izni veren “Tamga”ları knezlere dağıtırlardı. Haraç veren knezler bu altın damgalara sahip olurlardı. Zaman içerisinde “Tamga” sözcüğü “Denga” sözcüğüne evrilmiş ve nihayetinde para anlamını alarak çoğul formuyla “деньги” olarak halk tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 


Kaynakça:

1. Макс Фасмер – Этимологический словарь русского языка http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?
2. https://ru.wikipedia.org
3. Семенов А.В.   Этимологический словарь русского языка http://evartist.narod.ru/text15/008.htm

Tags: