(Tek Düzen Muhasebe Sistemi)
BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Alınan Çekler
3-Bankalar
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
5-Diğer Hazır Değerler

B-Menkul Kıymetler
1-Hisse Senetleri
2-Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları
4-Diğer Menkul Kıymetler
5-Menkul Kıymetler Değer Düşük.Karş.(-)

C-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4-Verilen Depozito ve Teminatlar
5-Şüpheli Ticari Alacaklar
6-Şüpheli Ticari Alacakların Karşılığı(-)

D-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4-Personelden Alacaklar
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskonto(-)
7-Şüpheli Diğer Alacaklar
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

E-Stoklar
1-İlk Madde ve Malzeme
2-Yarı Mamuller
3-Mamuller
4-Ticari Mallar
5-Diğer Stoklar
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
7-Verilen Sipariş Avansları

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
2- Taşeronlar Verilen Avanslar

G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları
1-Gelecek Aylara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları

H-Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden KDV
2-İndirilecek K.D.V.
3-Diğer K.D.V.
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5-İş Avansları
6-Personel Avansları
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıkların Karşılıkları(-)

II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4-Verilen Depozito ve Teminatlar
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

B-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4-Personelden Alacaklar
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
6-Diğer Alacak Senetleri Reesk.(-)
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

C-Mali Duran Varlıklar
1-Bağlı Menkul Kıymetler
2-Bağ.Men.Kıym.Değer Düşük.Karş(-)
3-İştirakler
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5-İşt.Serm.Payları Değ.Düşük.Karş(-)
6-Bağlı Ortaklıklar
7-Bağlı Ortaklıklara Serm.Taahhüt.(-)
8-Bağ.Ort.Serm.Payl.Değ.Düş.Karş(-)
9-Diğer Mali Duran Varlıklar
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Değ.Düş.Karş(-)

D-Maddi Duran Varlıklar
1-Arazi ve Arsalar
2-Yeraltı veYerüstü Düzenleri
3-Binalar
4-Tesis ,Makina ve Cihazlar
5-Taşıtlar
6-Demirbaşlar
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar
8-Birikmiş Amortismanlar (-)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar
10-Verilen Avanslar

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Haklar
2-Şerefiye
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5-Özel Maliyetler
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık.
7-Birikmiş Amortismanlar (-)
8-Verilen Avanslar

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1-Arama Giderleri
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varl.
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)
5-Verilen Avanslar

G-Gelecek Yıl. Ait Gid.ve Gel.Tah.
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları

H-Diğer Duran Varlıklar
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek K.D.V.
2-Diğer K.D.V.
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
5-Peşin Ödenen Giderler ve Fonlar
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
7-Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)
8-Birikmiş Amortismanlar(-)

AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI

Tags: