Hukuki çeviri/Hukuk tercümesi
Yabancı bir dilden Türkçe diline veya Türkçe dilinden yabancı bir dile hukuk çevirisi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunların ilki hangi belgenin hukuk çevirisi kapsamında ele alınacağıdır.
Kapsamlı olarak yazmak gerekirse tüm şirket anlaşmaları, iş teklif ve sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, lisans çevirileri, uygunluk belgeleri, yasal sözleşmeler, mahkeme kararı belgeleri, taahhütname, nüfus belgesi, denizcilik sözleşmesi, kira sözleşmesi, genelge, nüfus belgesi, AB mevzuatı, temsilcilik sözleşmesi, ibraname, satış sözleşmesi, tüzük, form, yabancı mevzuat, yönerge, istinabe yazışması, önerge, Yargıtay kararı, dernek tüzüğü, vakıf senedi, yargı kararı, bayilik sözleşmesi, hukuki makale, üretim ve serbest satış sertifikası tercümesi vekaletnameler, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, yasal anlaşmalar, mahkeme belgeleri, ihale dosyaları, patent başvuruları, iş teklif, distribütörlük, bayilik, sulh, kira, lisans, bayilik, temsilcilik, kredi, şirket ana, kuruluş sözleşmeleri, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, inşaat taşeron sözleşmesi, taahhütname, gelir tablosu, vergi levhası, IK raporu, garanti belgesi, faaliyet tablosu, dağıtım raporu, uzman incelemesi raporu, ekspertiz, bilanço, Yargıtay kararı, yönerge, kontrat, tutanak, vergi evrakı, yetkilendirme, dernek tüzüğü, ihbarname, şirket tüzüğü, inşaat ihalesi, kanun maddeleri, senet, tapu, yönetmelik, tescil evrakları, yabancı yargı kararı, genelge, boşanma kararı, ibraname, ihale şartnamesi, form, tüzük, yabancı ve yerli mevzuat, kanunlar, vasiyetname, istiane yazışması, teminat mektubu, pasaport, tutanak, diploma, öğrenci belgeleri, mahkeme ve duruşmalarda ardıl çeviriler, sulh sözleşmesi, yönetmelik, distribütörlük sözleşmeleri, ihale şartnameleri, uluslararası ticaretle ilgili bilgi, belge, kanun ve yönetmelikler, yazışmalar, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları, şirket sunumları, kanun maddeleri, ihbarname, dilekçe, tapu, tutanak, vasiyetname, boşanma kararı, kefaletname, sözleşme (sulh, alım satım, inşaat, taşeron, gizlilik, kredi, hissedarlar sözleşmesi), kanun metni, mahkeme kararı, yabancı yargı kararı, kontratlar, kararlar, yönetmelik, yetkilendirme, lisans sözleşmesi, adli sicil kayıtları, dilekçeler, işçi-işveren sözleşmeleri, mahkeme yazıları, karar şerhleri, vekâletnameler, alış veya satış sözleşmeleri, yıllık rapor çevirileri, gayrimenkul sözleşmeleri hukuk çevirisi adı altında arşivlenebilir.
Daha net bir ifadeyle ise hukuk çevirisi konu ne olursa olsun taraf olmuş kişilerin veya kurumların ortak iradelerini bir metin üzerinde bir araya getirmek amacı ile oluşturdukları belgelerin hedef dile tercüme işlemidir.
Uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla sözlü olarak belirlenmiş ahlak kurallarının yazıya dökülmesi ile oluşmuş ve adaleti sağlamak için yaptırım gücü de bulunan, ortak iyilik ve menfaati gözeten normatif bir bilim olan hukuk, sözlük anlamı ile birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenler. Bu noktada her toplumun uyması gereken bir yasa olduğu göz önüne alınırsa ticari ilişkiler başta olmak üzere sosyal, edebi, turizm vb amaçlarla sürekli bir biçimde kültürel ilişkiler içindeki insanların uyuşmazlıklarını çözmek için hukuki evraklara ihtiyaç duyduklarını görürüz, haliyle eskiden sınırlı bir bölgedeki tarafları kapsayan bu anlaşmalar küresel ilişkilerin gelişmesi ile uluslar arası hale gelmiştir. Bunu yaparken kesin bir dille, hiçbir anlaşmazlığa sebebiyet vermeden ve doğru biçimde çeviri gerçekleşmelidir.
Hukuk çevirilerinde hata hukuk metninin daha ucuz iş gücü sebebi ile uzman hukuk çevirmeni dışında bir çevirmene yönlendirilmesi ile başlar. Bu durum; klasik ekolden gelen bir çevirmenin hukuk terminolojisine hâkimiyetinin, “Shall, can ve may” fillerinin hukuk dilinde kullanımına yönelik tecrübesinin, standart hukuk terimlerine olan yatkınlığının, hukuk çevirilerinde bazı kalıpların kullanılma zorunluluğu hakkında bilgisinin az olması sebebi ile en ufak bir yazım hatasını bile kaldırmayacak durumdaki Yabancı bir dildeki hukuk çevirisinin geri dönülemez bir hale gelmesi ile sonuçlanır. Bir çeviri işletmesi maliyet hesabında bunu göz önünde bulundurmalı ve hukuk çevirilerinde önce çevirmenin tecrübesini, eğitim, öğretim ve hukuk bilgisini araştırmalıdır.
Bir dilde birçok kelimenin eş anlamlısı olabilir ama Yabancı bir dildeki hukuk çevirilerinde bu durum geçerli değildir. Genel sözlükler bu noktada yetersiz ve hatalı olacaktır. Önemli olan Yabancı bir dildeki hukuk çevirilerinde doğru terimi kullanmaktır.
Bunun yanında iki hukuk sistemi içinde karşılıklı çeviri yapılırken bu iki sistemin farklılıklar içerdiğini göz önünde bulundurmalı ve bunların hedef dile aktarımında dikkatli olunmalıdır. Birebir çevirinin yeterli olmadığı durumlarda insiyatif alarak doğru çeviri yapılmalı ama çevirmenin notu ibaresini de gerekli olan her yerde kullanmalıyız.
Hukuk metninde Latince, Fransızca, Arapça ve Farsça kökenli eski kelimelere rastlanması durumunda, mutlaka hukuk sözlüklerinde dikkatli bir araştırma yapılmalı ve birkaç kaynağa birden başvurulmalıdır.
Ayrıca hukuk metinlerinde cümleler bazen oldukça uzun ve gramer yapısı karmaşıktır, bu durumu çözerken cümleleri küçük parçalara bölmek -çok gerekli değilse- anlam kaybına yol açar. En ufak bir hatanın büyük problemlere yol açacağını düşünürsek hukuk çevirisinin ne kadar da dikkatli yapılması gerektiği sonucuna ulaşırız.
Dijital Tercüme Hukuki Çeviride Nasıl Bir Prosedür İzliyor?
1- İnceleme: Müşteri tarafından gönderilen tercüme metni; öncelikle çeviri koordinatörlerimiz tarafından konusuna göre sınıflandırılır. Hukuk konulu tüm yazışmalar, dilekçeler, karar şerhleri, sözleşmeler, resmi belgeler, dokümanlar, anlaşmalar, uygunluk, rapor ve lisans belgeleri, bu kapsamda ele alınır. Vergi hukuku, medeni hukuk, şirket veya ticari hukuk, uluslararası hukuk vb. gibi uzmanlık gerektiren belgeleri konusunda uzman olan tercümana yönlendirilir. Metin bize ulaştığı andan itibaren hukuki alandaki tercümeleriniz, editörümüz tarafından incelendikten sonra özel kategorisinde sınıflandırılarak ayrı bir süreç uygulanarak eksiksiz ve doğru biçimde tercüme edilmek amacı ile ikinci aşamaya yönlendirilir
2-Ön Araştırma: Metin okunarak konu araştırması yapılıp, internet üzerindeki uluslararası veya yazılı sözlükler ile uygun çeviri terminolojisi çıkartılır. Çevirinin ne amaçla kullanılacağına uygun olarak çevirmen bilgilendirilir.
3- Çeviri: En son olarak tercüme kurallara uygun biçimde tamamlanıp teslim edilir. Müşteri tarafından gönderilen tercüme metni, öncelikle çeviri koordinatörlerimiz tarafından hukuki tercümenin kapsamı ve konusu baz alınarak sınıflandırılır; konusunda uzman olan tercüman arkadaşa yönlendirilir, hukuki açıdan konunun özümsenmesi sağlanır, metin okunarak konu araştırması yapılıp, internet üzerindeki uluslararası veya yazılı sözlükler ile uygun çeviri terminolojisi çıkartılır. En son olarak tercüme kurallara uygun biçimde tamamlanıp teslim edilir. Şirket anlaşmaları, iş teklif ve sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, lisans çevirileri, uygunluk belgeleri, yasal sözleşmeler, mahkeme kararı belgeleri, taahhütname, nüfus belgesi, denizcilik sözleşmesi, kira sözleşmesi, genelge, nüfus belgesi, AB mevzuatı, temsilcilik sözleşmesi, ibraname, satış sözleşmesi, tüzük, form, yabancı mevzuat, yönerge, istinabe yazışması, önerge, Yargıtay kararı, dernek tüzüğü, vakıf senedi, yargı kararı, bayilik sözleşmesi, hukuki makale, üretim ve serbest satış sertifikası tercümesi vekaletnameler, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, yasal anlaşmalar, mahkeme belgeleri, ihale dosyaları, patent başvuruları, iş teklif, distribütörlük, bayilik, sulh, kira, lisans, bayilik, temsilcilik, kredi, şirket ana, kuruluş sözleşmeleri, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, inşaat taşeron sözleşmesi, taahhütname, gelir tablosu, vergi levhası, IK raporu, garanti belgesi, faaliyet tablosu, dağıtım raporu, uzman incelemesi raporu, ekspertiz, bilanço, Yargıtay kararı, yönerge, kontrat, tutanak, vergi evrakı, yetkilendirme, dernek tüzüğü, ihbarname, şirket tüzüğü, inşaat ihalesi, kanun maddeleri, senet, tapu, yönetmelik, tescil evrakları, yabancı yargı kararı, genelge, boşanma kararı, ibraname, ihale şartnamesi, form, tüzük, yabancı ve yerli mevzuat, kanunlar, vasiyetname, istiane yazışması, teminat mektubu, pasaport, tutanak, diploma, öğrenci belgeleri, mahkeme ve duruşmalarda ardıl çeviriler, sulh sözleşmesi, yönetmelik, distribütörlük sözleşmeleri, ihale şartnameleri, uluslararası ticaretle ilgili bilgi, belge, kanun ve yönetmelikler, yazışmalar, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları, şirket sunumları, kanun maddeleri, ihbarname, dilekçe, tapu, tutanak, vasiyetname, boşanma kararı, kefaletname, sözleşme (sulh, alım satım, inşaat, taşeron, gizlilik, kredi, hissedarlar sözleşmesi), kanun metni, mahkeme kararı, yabancı yargı kararı, kontratlar, kararlar, yönetmelik, yetkilendirme, lisans sözleşmesi, adli sicil kayıtları, dilekçeler, işçi-işveren sözleşmeleri, mahkeme yazıları, karar şerhleri, vekâletnameler, alış veya satış sözleşmeleri, yıllık rapor çevirileri, gayrimenkul sözleşmeleri çevirisi hukuki çeviri belgesi tercümesine örnektir.
Her türlü sözleşme, menşei belgeleri, yönetmelik, bayilik anlaşmaları, mevzuatlar, genelgeler, konşimento, garanti belgesi, her türlü protokol, irsaliye, dava çözümü çevirileri, yetki belgeleri, resmi evraklar, patentler, lisans çevirileri, imza sirküleri, niyet mektupları, dilekçeler, mahkeme kararları vb. sonucunda kesin bir doğruluk ve anlam kaybı olmadan çevrilmesi gereken dokümanlar, bu konuda uzmanlaşmış bölümlerinden mezun ve literatüre hâkim tercümanlar tarafından yapılmaktadır.
Metin bize ulaştığı andan itibaren hukuk alandaki tercümeleriniz, editörümüz tarafından incelendikten sonra özel “hukuki çeviriler” kategorisinde sınıflandırılarak ayrı bir süreç uygulanarak eksiksiz ve doğru biçimde tercüme hizmeti verdiğimiz tüm dillerde arzu etmeniz halinde firmamız imzasız ve kaşesi ile, noter yeminli tercüman tarafından çevrilerek tarafınıza iletilir. Uluslar arası hukuk, medeni hukuk, şirket hukuku, deniz hukuku, sigorta hukuku, vergi hukuku, kamu hukuku ve Avrupa Birliği hukuku vs gibi hukukun özel dallarında özel terminolojiye sahip bulunmaktayız. Firmamızda tüm şirket, kurum ve kuruluşlara, hukuki çevirilerde özel referans indirimi uygulanmaktadır.
Türkiye’nin en büyük yeminli çevirmen kadrosu ile tercüme sektörünün lideri olmaya devam eden Dijital Tercüme Turizm Dış Tic. Ltd. Şti olarak hukuki, teknik, medikal, ticari, edebi, akademik, patent, genel çeviri branşları olmak üzere 8 ana alanda Türkiye‘nin ve dünyanın 401 önde gelen firmasına hizmet vermekteyiz.
Hukuk alandaki çevirileriniz her biri farklı alanında uzman ve en az 5 senelik sektör çevirisi deneyimli çevirmenlere gönderilir. Mütercim tercümanlık fakültelerinden mezun, eğitimini lisans ile pekiştirmiş çevirmenimiz tarafından tercüme edildikten sonra muhakkak HUKUK fakültesi mezunu, tüm teknik terminolojiye hâkim AVUKAT editörümüz tarafından terminolojik olarak yeniden gözden geçirilmekte, en son olarak eski TDK üyesi yazım denetmenimiz tarafından imla kurallarına uygunluğu kontrol edilmektedir. Referanslarımız arasında da ( ekte referans listemizi gönderiyorum, daha detaylı bilgi için lütfen http://www.dijitaltercume.com/tr/bilgi-arsivi/hukuki-ceviri-tercume linkinden hukuk alanındaki çevirilerimizi inceleyebilirsiniz) görebileceğiniz gibi birçok hukuk firması ile yurtdışında da çalışan tercümanlarımız olduğu için firmanıza özel hazırlamış olduğumuz hukuk terminolojisi ile hatasız ve aynı elden çıkmış tercümeler garanti etmekteyiz.
Bunun yanında firmamız noter onaylı resmi sertifikası, yeterlilik ve kalite belgesi, yeminli tercüme bürosu yetki belgesi ve uluslararası seçkin çeviri organizasyonluklarına olan üyeliği ile tercüme büroları arasında kendine lider bir pozisyon edinmiştir.
Noter ile olan anlaşmamız sonucunda noter evraklarınızın tasdiklerinde de yüzde 50’ye kadar bir indirim sağlayabiliyor, bu tasdik işlemini de firmamızca hallediyor ve acil kurye ile 15 dk’da firmanıza ulaştırabiliyoruz.
Tüm çevirmenlerimizle yüksek yaptırımlı gizlilik sözleşmelerimiz mevcuttur.

4- Kontrol/Redaksiyon: Tercüme tamamlandıktan sonra hukuki çeviri kapsamında ele alınmış olan şirket anlaşmaları, iş teklif ve sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, lisans çevirileri, uygunluk belgeleri, yasal sözleşmeler, mahkeme kararı belgeleri, taahhütname, nüfus belgesi, denizcilik sözleşmesi, kira sözleşmesi, genelge, nüfus belgesi, AB mevzuatı, temsilcilik sözleşmesi, ibraname, satış sözleşmesi, tüzük, form, yabancı mevzuat, yönerge, istinabe yazışması, önerge, Yargıtay kararı, dernek tüzüğü, vakıf senedi, yargı kararı, bayilik sözleşmesi, hukuki makale, üretim ve serbest satış sertifikası tercümesi vekaletnameler, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, yasal anlaşmalar, mahkeme belgeleri, ihale dosyaları, patent başvuruları, iş teklif, distribütörlük, bayilik, sulh, kira, lisans, bayilik, temsilcilik, kredi, şirket ana, kuruluş sözleşmeleri, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, inşaat taşeron sözleşmesi, taahhütname, gelir tablosu, vergi levhası, IK raporu, garanti belgesi, faaliyet tablosu, dağıtım raporu, uzman incelemesi raporu, ekspertiz, bilanço, Yargıtay kararı, yönerge, kontrat, tutanak, vergi evrakı, yetkilendirme, dernek tüzüğü, ihbarname, şirket tüzüğü, inşaat ihalesi, kanun maddeleri, senet, tapu, yönetmelik, tescil evrakları, yabancı yargı kararı, genelge, boşanma kararı, ibraname, ihale şartnamesi, form, tüzük, yabancı ve yerli mevzuat, kanunlar, vasiyetname, istiane yazışması, teminat mektubu, pasaport, tutanak, diploma, öğrenci belgeleri, mahkeme ve duruşmalarda ardıl çeviriler, sulh sözleşmesi, yönetmelik, distribütörlük sözleşmeleri, ihale şartnameleri, uluslararası ticaretle ilgili bilgi, belge, kanun ve yönetmelikler, yazışmalar, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları, şirket sunumları, kanun maddeleri, ihbarname, dilekçe, tapu, tutanak, vasiyetname, boşanma kararı, kefaletname, sözleşme (sulh, alım satım, inşaat, taşeron, gizlilik, kredi, hissedarlar sözleşmesi), kanun metni, mahkeme kararı, yabancı yargı kararı, kontratlar, kararlar, yönetmelik, yetkilendirme, lisans sözleşmesi, adli sicil kayıtları, dilekçeler, işçi-işveren sözleşmeleri, mahkeme yazıları, karar şerhleri, vekâletnameler, alış veya satış sözleşmeleri, yıllık rapor çevirileri, gayrimenkul sözleşmeleri çevirisi hukuki çeviri belgesi bu konuda uzman redaktörler tarafından incelenerek son rötuşlar yapılır.

5-İmla kontrolü ve grafik aşaması: Hukuki alanda kullanılacak çeviriler genelde yayınlanacağı için belli bir şablonda yazılması arzu edilir. Eğer müşterimiz tarafından özel bir talep yok ise hukuki evraklar uluslar arası alanda kabul görmüş olan yazım kurallarına göre düzenlenir. Eğer söz konusu hukuki çeviri bir sözleşme ise, orijinal formatına uygun olarak, hukuki çevirinin sırası ile kurallarına uygun olarak tamamlanır ve ancak bu noktadan sonra çeviri teslime hazır hale gelir.
Detaylı bilgi için: http://www.dijitaltercume.com/tr/bilgi-arsivi/hukuki-ceviri-tercume

Tags: