TÜRKÇE İNGİLİZCE ALMANCA
Addan ad türetme denominalization
Addan eylem türetme denominalization
Ad-sıfat zinciri noun-adjective concatention Substantivisch-adjektivische Verkettung
Alt yazılama subtitling Untertitelung
Alt anlamlılık hyponym
Anlam birimi meaningful  unit Bedeutungseinheit
Anlamlama signification signifikation
Artık çeviri over-translation Überdifferenzierung bei der Übersetzung
Artyineleme anaphor Anapher
Artyinelemesel gönderge anaphoric reference
Aşırı çeviri hypertranslation Korrespondenzvermeidung
Aykırıcılık solecism Solözismus
Bağlamı kısıtlı eşdeğerlik ad hoc formulation ad-hoc-Widergabe
Bağlamlı dizin condordance Konkordanz
Bağlayıcı sözcük linking word
Basmakalıp söz cliche Klischee
Başkalaştırma modulation Modulation
Biçimbilgisel yanlışlık barbarism Barbarismus
Biçimsel eşteş sözcükler false friend falsche Freunde
Bildirme kipleri aspect Aspekt
Bilgisayar destekli terim yönetimi computer assisted terminology management rechergestützte Terminologie
Bölgecilik regionalism Regionalismus
Bölgesel regional Regional
Bölümleme segmentation Ermittlung der Übersetzungseinheit
Bütünsel holistic holistisch
Büyük ölçekli bağlam macrocontext Makrokontext
Canlılaştırma animism animistische Ausdruckweise
Çeviri yanlışı translation error Übersetzungsfehler
Çevirinin güncelleştirilmesi actualization of translation Rückübersetzung
Çeviriyi gözden geçirme review
Çevirmenin notu translator’s note Anmerkung des Übersetzers
Çıkarma omission Auslassung
Çok sözlü terim multiword term
Daha açık hale getirme explicitation Explizierung
Dar bağlam microcontext mikrokontext
Değişke register Register
Değişmezlik koşulu invariance requirement Invarianzforderung
Değiştirme interchange
Dil dizgesi langue Sprache
Dilde boşluk lacuna Lücke
Dilbilimsel linguistic linguistisch
Dilmaç interpreter Dolmetscher (in)
Dilsel duyarlılık linguistic sensitivity Sprachgefühl
Dilsel gösterge linguistic sign sprachliches Zeichen
Dokümantasyon documentation Dokumentation
Durumsal bağlam situational context Kontext
Düzelti editing Korrektur, Verbesserung
Düzeltim editing
Eğretileme metaphor Metapher
Eklemleme articulation Gliederung
Ekonomik economy Ökonomie
Eksiltili elliptical Elliptisch
Erek dil okuru target audience Adressat
Eşdizimlilik collocation Kollokation
Geniş bağlam macrocontext Makrokontext
Geri çeviri back translation
Görünüş aspect Aspekt
İçerikli söz content word lexikalisches Morphem
İçlem sense Sinn
İlgi sıfatı relational adjective
İlişkilendirme zeugma Zeugma
Kalıplaşmış öbek set phrase Redewendung
Karmaşık sözcük complex lexical item
Karşıtsal dilbilim contrastive linguistics kontrastive Linguistik
Kavrama deverbalization Entsprachlichung
Kavramsal anlam deverbalization Entsprachlichung
Kısaltım contraction
Kısıtlama constraint Vorgaben
Kişileştirme personalization Personalisierung
Kişileştirmeme depersonalization Entpersonalisierung
Küresel bilgi world knowledge, global knowledge Weltwissen
Nitelenen sözcük modified word Determinatum
Niteleyici modifer Determinans
Niyetlilik intentionality Absicht
Olumlu yeniden düzenleme positive recasting
Olumsuz yeniden düzenleme negative recasting
Öbek phrase Gruppe
Ölçün standard Norm
Örtükleme implicitation Verknappung
Örtüşüm correspondence Entsprechung
Özel dil special language Fachsprache
Sadakat faithfulness Treue
Saydamlık transparency Transparenz
Seçenek option Option
Sözce utterance Aussage
Sözcüksel ağ lexical network lexikalische Vernetzung
Sözcüksel boşluk lexical gap lexikalische Lücke
Sözel olmayan içlem non-verbal sense Nicht-verbaler Sinn
Sözvarlığı vocabulary Wortschatz
Sözyapım coinage ad-hoc-Wortbildung
Tamlanan sözcük modified word, determinatum Determinatum
Tamlayan modifier, determinant Determinans
Terimbilim terminology Terminologie
Terimbilimci terminologist Terminologe, Terminologin
Ton tone Stilfärbung
Topluluk dili sociolect Soziolekt
Uyuşum correspondence Entsprechung
Uzatma expansion Zieltextausweitung
Üst anlamlı terim superordinate term Hyperonym
Yersiz açımlama inappropriate paraphrase ungerechtfertigte Paraphrase

Kaynakça:

Tags: