İLK VE ORTA ÖĞRETİM: Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’deki okullarda da birinci yabancı dil olarak İngilizce’nin (%98,4) öğretilmesi söz konusudur. Zaten İngilizce eğitimi okullarda zorunludur. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ ilgili maddesi uyarınca
a) İlköğretim kurumlarında;
1) 4 üncü sınıftan itibaren zorunlu yabancı dil derslerine yer verilir. Aynı sınıftan itibaren zorunlu yabancı dil derslerinin takviyesi amacıyla ya da ikinci yabancı dil dersi olarak seçmeli
yabancı dil derslerine de yer verilebilir.
2) Tüm sınıflarda ders saatleri dışında öğrencilerin seviyelerine uygun olarak yabancı dil yetiştirici kurs programları uygulanabilir.
b) Ortaöğretim kurumlarında;
1) İlköğretimdeki yabancı dil ders programlarının devamı olarak zorunlu birinci ve Kurulca uygun görülen okullarda zorunlu ikinci yabancı dil derslerine yer verilir. Ayrıca zorunlu yabancı dil derslerinin takviyesi amacıyla seçmeli yabancı dil derslerine de yer verilebilir.
2) Okul türü ve sınıflara göre yabancı dil ders saatlerinin sayısına Kurulca karar verilir.
3) Tüm sınıflarda ders saatleri dışında öğrencilerin seviyelerine uygun olarak yabancı dil yetiştirici kurs programları uygulanabilir.
c) Yaygın eğitim kurumlarında;
1) Yaşam boyu eğitimi de destekleyecek şekilde değişik ihtiyaç alanlarına ve yaş gruplarına cevap vermek üzere çeşitli kademelerde yabancı dil kursları açılabilir.
2) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yabancı dil kursları açılabilir. (04/03/2009-27159 RG)
3) Kurslar, birbirini izleyen programlar şeklinde düzenlenebileceği gibi özel amaçlı bağımsız programlar şeklinde de düzenlenebilir. Kademeli olarak da düzenlenecek yabancı dil kurslarında gerektiğinde ve ihtiyaç hâlinde kişilerin seviyeleri tespit edilir. Örgün eğitim yoluyla aldıkları yabancı dil bilgileri, uzaktan ve yaygın yabancı dil öğretimi kurslarının ilgili kademelerindeki programlarla karşılaştırılarak uygunluğu belirlenir. Bu uygunluk doğrultusunda kursiyerler, ilgili kademede eğitime başlatılır.

İngilizce eğitimi %1,4 lük oranla Almanca ve Fransızca takip eder. Diğer diller ise ( İspanyolca, İtalyanca, Rusça vs, okullarda yok denecek kadar az bir orana sahiptir. Anadolu Liselerinde İngilizce en ağırlıklı yabancı dildir, ardından ise Almanca gelmektedir. Türkiye’de şu an 34 Anadolu lisesinde Almanca birinci yabancı dil olarak öğretiliyor. Bu okulların 13’ünde “Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Merkezi” tarafından atanan öğretmenler ders vermektedir.

LİSANS: Türkiye’deki 72 üniversiteden 28’inin hepsinde veya bazı programlarında kısmen veya bütünüyle yabancı dille öğretim yapılmaktadır. Bu öğretim kurumlarının 14’ü devlet, öteki 14’ü de vakıf üniversiteleridir. Devlet üniversitelerinde 245, vakıf üniversitelerinde 150 programda yabancı dille öğretim yapılmakta ve yabancı dille öğretim yapan programlardaki öğrenci sayısının 2000 yılı itibariyle 147.330’dur, bu sayı toplam öğrenci kontenjanının % 15’ini oluşturmaktadır.

Yabancı diller, ülkemizde lisans eğitimi olarak üniversitelerin İletişim, Edebiyat veya Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültelerinde öğrenilebilinir. Üniversite eğitimi ek birçok olanağı birlikte sunmaktadır. Dil ve Edebiyat Fakülteleri’nde programının amacı, dilin özellikleri, kültür ve edebiyat, dilin diğer dillerle ortak yönleri konusunda eğitim vermek, bunun yanında dilin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile edebiyat ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler vermektedir.

Dil ve Edebiyat Fakülteleri’nde başarılı olabilmek için özellikle sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir.

Dil ve Edebiyat Fakülteleri’nden mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de unvanlarına göre farklılık gösterir. Dil ve Edebiyat Fakültelerini bitirenler yurtdışı ile ticari ve kültürel ilişkileri yürüten kuruluşlarda mütercim/ tercüman olarak görev alabilirler.

Tags: