BİLANÇO DİPNOTLARI

1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı………………TL

2.Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere :

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans veya borcun toplam tutarı…………………………………..TL

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi……………………………………………………TL

3.Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı………………………………………………………..TL

4.Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı……………………………TL

5.Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı……………………………TL

6.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı………………………………………………………..TL

7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları

Döviz Cinsi Miktarı Döviz Kuru Toplam Tutarı

TL

…………. ………….. …………. ……………..TL

8.Yurt dışından alacaklar(avanslar dahil):

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutarı

…………….. …………. …….. ………… ……………TL

9. Yurt dışına borçlar(avanslar dahil):

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutarı

………….. ……….. …………. ……………..TL

10. Tedavüldekİ tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarları…………….. ……..TL

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı …………………..TL

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı …………….TL

13.Sermayeyi temsi eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutarı

………. ……….. ……… …………. ………………TL

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı……………………………………………………………

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :

Adı Pay Oranı Pay Tutarı ……………………….. …………….. …………..TL

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem karı

………… …………. ………………TL ……………..TL

17. Stok değerleme yöntemi

a)Cari dönemde uygulanan yöntem ……………

b)Önceki dönemde uygulanan yöntem………..

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış(-) tutarı …………………………………………..TL

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti…………………………….TL

b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti…………………………….TL

c)Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları ……………………………………………………TL

-Varlık maliyetlerinde (+) …………TL

– Birikmiş amortismanlarda(-)…… TL

19. Ana kuruluş , bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

Ticari Alacak Ticari Borç

1-Ana kuruluş …………….. ……………..

2-Bağlı ortaklık …………….. ……………..

3-İştirakler ……………. ………………

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı………………………………………………………….

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklama gerektiren hususlara ilişkin bilgi:

22.Belli bir öneme sahip olan ancak , tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)

23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar …………………………………………………… TL

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar ………………………….TL

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları……………………………………………………TL.

27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları……………………………………………………TL

28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı…………………………………TL

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar,

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih

……./……./……

Tags: