Letter of Invitation to Tenderers İsteklilere gönderilen Davet Mektutax bu
(non) hazardous place tehlike (dışı) yer(i)
“goalposts” “kale direkleri”
access road bağlantı yolu
administration building idari bina
administration manager müdür
admixture katkı maddesi
Agency Kurum
air-driven basınçlı hava ile çalışır
amenity tesis
annex ek
appendix ilave
as-built … (as-built drawing) uygulama … (uygulama çizimi)
as-built project/drawing uygulama (son durum) projesi/çizimi
bale press balya presi
bar chart sütunlu grafik
basement slab bodrum katı döşemesi
basin lavabo (seramik, vs.), kap
batching harmanlama
bedding yatak
bell hole çan çukuru (boru eklem yerlerinin altında boru siperinde yapılmış, altta daha geniş olan ve boruların birleştirilmesi yada kaynak yapılmasına imkan veren çukur)
best efficiency point (BEP) optimum etkinlik noktası (BEP)
bidder, tenderer istekli
Bill of Quantities Birim Fiyat Listesi
billing clerk kayıt memuru
billing unit faturalama birimi
biodegradable biyoparçalanabilir, biyoparçalanabilen, doğada parçalanabilir, biyolojik olarak parçalanan
blinding kapama
blow-in nozzle emiş memesi
borehole kuyu, sondaj deliği
borough belde
borrow area ariyet alanı
bottom liner, bottom liner (BL) dip astarı, taban astarı (TA)
boulder iri taş parçası
branch kol
Breakdown of Tender Price Teklif Fiyatı Dökümü
bring bank (public recycling site) kamuya açık geri dönüşüm sahası
British Standard (BS) İngiliz Standardı (BS)
Builders Works İnşaat İşleri
butt fusion welding alın kaynağı
butt welding alın kaynağı
cable header kablo başlığı
caliper kumpas
call for tender ihale daveti
Carbon Black Karbon Siyahı
Carpentry and Joinery Marangozluk ve Doğrama
casting platform döküm platformu
cation exchange katyon alışverişi
Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
chain link fence tel örgü
chartered surveyor belgeli arazi müfettişi
check valve kontrol vanası, çekvalf
chute kanal
civic amenity center (CAC) (household waste recycling center) Kent Atık Merkezi (KAM) (evsel atık geri kazanım merkezi)
clay kil
clay liner kil astarı
clay membrane kil membranı
clay roofing tiles kilden mahya kiremitleri
clinical waste klinik atık
coarse materials kaba malzemeler
cobble iri çakıl
Code of Practice Uygulama Kuralları
collar bilezik
Commencement Date Başlangıç Tarihi
commercial and industrial (C&I) ticari ve endüstriyel atık
community yerleşim alanı
compacted clay layer (CCL) sıkıştırılmış kil katmanı (SKK)
compacted clay liner (CCL) sıkıştırılmış kil astarı
compost kompost
compost screening kompost ayırma
compost turner kompost karıştırıcı
composting plant kompost tesisi
composting plant kompost (atıkların gübreye dönüştürülmesi) tesisi
condensate trap yoğuşum tutucuları
conference room toplantı salonu
construction and demolition (C&D) inşaat ve yıkım atıkları
construction contract inşaat sözleşmesi
construction manager şantiye müdürü
containment construction muhafaza konstrüksiyonu
contract sözleşme
contract price sözleşme bedeli
Contracting Authority İdare
contraction joint büzülme derzi
Contractor Yüklenici
control cubicle kontrol panosu
copy suret
corporate tax return kurumlar vergisi beyannamesi
corrupt practices yolsuzluk
crawler tractor paletli traktör
crushed stone kırma taş, kırma taşı
damp proof course rutubet geçirmez tabaka
dead leg çalışmayan kol (boru sisteminde)
dead load ölü (sabit, öz) yük
Defects Notification Period Kusur Bildirim Süresi
deformation modulus deformasyon modülü
delay damages gecikme tazminatı
delivery zone kabul bölgesi
design proje
design envelope proje çevresi
design team proje ekibi
designed projedeki, öngörülen, tasarlanmış
dew point çiğ noktası
dike set
ditch suyolu
culvert menfez
Dimensional temperature stability Sıcaklık değişiminde ebatsal kararlılık
dispensary dispanser
disposal bertaraf
disposal security atık güvenliği
double drum separator (DDS) çiftli drum ayırıcı
downtime duruş süreleri
drain slot drenaj aralığı
Drawing List Çizim Listesi
drum separator drum ayırıcı
dual collection çifte toplama
dump site, dumpsite yığma sahası
Dump truck damperli kamyon
Dutch testing authority Hollanda test idaresi
duty site manager nöbetçi saha amiri
economic operator ekonomik aktör
effluent atık su
eligibility certificate uygunluk belgesi
elongation at break kopmadaki uzama
Employer İşveren
Environmental Impact Assessment Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Environmental Impact Assessment (EIA) Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED)
environmental sustainability çevresel sürdürülebilirlik
EU Directives AB Direktifleri
EU Landfill Directive (LFD) AB Atık Gömme Sahası Direktifi (AGSD)
European Anti-Fraud Office Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu
European Committee for Electrotechnical Standardization Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
European Communities Avrupa Toplulukları
European Community (EC) Avrupa Topluluğu (AT)
European Commission (EC / EEC) Avrupa Komisyonu (AK)
European Court of Auditors Avrupa Sayıştayı
European Norm (EN) Avrupa Normu (EN)
European Union (EU) Avrupa Birliği (AB)
evaluation grid değerlendirme tablosu
executive summary genel özet
executive summary idari özet
exploded view patlak resim
facility tesis
Fence çit, bariyer (otoyol kenarında)
FIDIC RED BOOK FIDIC kırmızı kitabı
FIDIC Yellow Book FIDIC sarı kitabı
FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils – International Federation of Consulting Engineers) FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslar Arası Federasyonu)
Financial Irregularities Panel Mali Usulsüzlükler Kurulu
Financial identification form Mali durum formu
flare, gaz utilization unit gaz yakma ünitesi
landfill gas (LFG) utilization atık gazı (LFG) kullanımı, atık gazı yakılması
landfill gas, landfillgas (LFG) atık gazı (LFG)
flat bed tipper truck düz tabanlı devirme tertibatlı kamyon
Fluctuation of waste generation [WF] Atık oluşumunun dalgalanması
flux box akı kutusu
Folding Gate Katlanır Dış Kapı
formation level zemin seviyesi
freeze-thaw attach donma-erime bağı
front company paravan şirket
gas extraction field gaz çıkarma alanı
gas extraction field gaz çıkarma sahası
gas flare gaz yakma ünitesi
gas flue gaz bacası
gauge box ölçme kutusu
General Conditions Genel Şartlar
General Supply Facilities Genel Hizmet Tesisleri
Generic Immunity Standard Parazitlere Bağışıklılık Genel Standardı
geological barrier jeolojik bariyer
geomembrane jeomembran
geotextile jeotekstil
geotextiles geotekstil, jeotekstil
Glass fibre reinforced polyester (GRP) Fiberglas takviyeli polyester
glazed camlı, camla kaplanmış
glossary terimler
good practice iyi uygulamalar
Grant of Facilities Olanakların Sağlanması
gravitation pipe eğimli boru
green waste shredder yeşil atık öğütücü
greywacke grovak
ground gases yer altı gazları
groundwater yer altı suyu
gully su yolu
handing over devir-teslim
hard landscaping müştemilat (çevre düzenleme)
Harmonisation document (HD) Uyumlaştırma evrakı (HD)
Hazardous Wastes Control Regulation Tehlikeli Atık Kontrol Yönetmeliği
hazardous zone tehlike bölgesi
head düşü yüksekliği
head works su tutucu yapılar
heavy construction equipment iş makinesi, iş makinası
High density polyethylene (HDPE) Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)
high density polyethylene (HDPE) yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)
Highway Authority Karayolları Genel Müdürlüğü
hopper besleme gözü
hot dip galvanizing sıcak galvaniz banyosu
household waste evsel atık
hydrated lime sönmüş kireç
Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (ISPA) Birliğe Girme Öncesi Yapısal Politikalar Evrakı
International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment Elektrik Teçhizatının Onaylanması Kuralları Uluslar Arası Komisyonu
International organisation for standardisation Uluslar Arası Standardizasyon Kuruluşu
impervious bund geçirimsiz set
imposed load geçici yük
incinerator yakma tesisi
incineration atık yakma
inert tesirsiz
instructions to tenderers isteklilere ilişkin talimatlar
intercepting trench kafa hendeği
interferant yabancı madde
interim payment certificate hak ediş belgesi
interim report ara rapor
internal beads iç çapaklar
joint debtor müşterek borçlu
joint guarantor müteselsil kefil
jointing compund conta macunu
kerb bordür
kerbside kaldırım kenarı
landfill (LF) atık gömme sahası (AGS), atık depolama alanı
landfill compactor atık gömme sahası kompaktörü
landfill gas atık gömme sahası gazı, atık gazı
landscaping structures sanat yapıları
layer katman
Leachate Sızıntı Suyu
leachate sızıntı suyu
leachate kirletici sızıntı
leachate sızıntı suyu
leachate balancing pond (LBP) sızıntı suyu dengeleme havuzu (SSDH)
leachate treatment plant (LTP) sızıntı suyu arıtma tesisi (SSAT)
Legal Entity Form Hükmi Şahıs Formu
level switch seviye rölesi
light fraction hafif atık
lime putty kireç kaymağı
litigation history geçmişteki mahkeme davaları
loess lös; kül rengi toprak
loose-leaf binder dikişsiz cilt kabı
lot kısım
LTP (long term processing???)
lug tırnak
MAC ??
Masonry Works Duvar İşleri
material recovery facility (MRF) malzeme geri kazanım tesisi
maximum continuous rating (MCR) sürekli maksimum yük
municipal solid waste (MSW) belediye katı atıkları (BKA)
collective municipal solid waste toplu belediye katı atıkları
municipal waste kentsel atık
medical solid waste (MSW) tıbbi katı atık (TKA)
medical waste tıbbi atık
megger megaommetre
Melt Flow Index Erime Akışkanlık İndisi
Metal Inert Gas welding technique (MIG) gazaltı kaynak (metal soy gazlı kaynak) tekniği (MIG)
mild steel chairs yumuşak çelik destekler
miniature circuit braker (Mcb) minyatür devre kesici
(Turkish) Ministry of Environment and Forestry (MoEF) (T.C.) Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB)
modulus of elasticity esneklik katsayısı
monitoring well izleme kuyusu
gas collection well gaz toplama kuyusu
Moulded case circuit breaker (MCCB) kompakt (kapalı tip) devre kesici
national currency (NC) ulusal para birimi (UPB)
nominal diameter (ND) nominal çap (ND)
Non-destructive test tahribatsız test
non-perforated perforeli olmayan / kapalı
non-settling fill çökmeyen dolgu
notice of operations çalışma ihbarı
notification of award ihaleyi kazanma tebliği
nozzle meme
nozzle meme, delik
occupational health and safety (OHS) mesleki sağlık ve güvenlik
Official Journal of European Communities Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
ogee s-biçimli
open dumping açıkta yığma
operating equipment çalışma ekipmanları
operating permit faaliyet ruhsatı
Operation Format for Landfills Atık Gömme Sahaları için Çalışma Formatı
operational plan faaliyet planı
operational statements çalışma talimatları
operator işletmeci
original asıl
overburden pressure üst tabakanın efektif basıncı
overhead charges, overheads genel giderler
P&I diagram boru şeması
panelled tablalı (kapı, vs.)
parafudr (metinde öyle geçiyor, normalde “surge protector”, “surge arrester”) parafudur
Partially type tested assembly Tip testinden kısmen geçmiş tesisat
particle size distribution (PSD) parça boyut dağılımı
Particular Conditions Özel Şartlar
Particular Technical Specificifications Ayrıntılı Teknik Şartname
payment report istihkak raporu, hak ediş raporu
pebble dere çakılı
perforated perforeli
Perforation strength delme dayanımı
performance guarantee kesin teminat mektubu
permitting authority (PA) izin veren makam (İVM)
Picking station for recyclables Yeniden değerlendirilebilir atıkların alınacağı nokta

pipe culvert boru menfez
plant tesis
plant tesis
point of yield, yield point akma noktası
pointing mortar dikiş harcı
power float sürgü makinesi
Practical Guide Uygulama Kılavuzu
preamble giriş
Preliminary European norm Avrupa ön normu
pre-manufactured container modular treatment unit for the treatment (sterilisation) of clinical (medical) waste klinik (tıbbi) atığın arıtılması (sterilizasyonu) için prefabrike konteynır modüler arıtma ünitesi
pre-manufactured container sorting unit (modular sorting plant) for recycling materials yeniden değerlendirilebilir malzemeler için prefabrike konteynır ayıklama ünitesi (modüler ayıklama tesisi)
pressure pipe basınçlı boru
pretreatment sieve ön arıtma eleği
price bid fiyat teklifi
process/chemical engineer proses/kimya mühendisi
procurement notice satın alma notu
progress meeting hak ediş toplantısı
progress report ilerleme raporu
progressive cavity pump burgulu pompa
property line arazi hududu
protection by enclosure çevreleme yöntemiyle koruma
Protective earthing (PE) Koruyucu topraklama
Protective Extra low voltage (PELV) Koruyucu aşırı düşük gerilim
Provisional Acceptance Geçici Kabul
provisional sum karşılık tutarı
provisional sum tahmini maliyet
public hospital devlet hastanesi
public tender devlet ihalesi
puncture resistance delinme dayanımı
Radioactive Substance Handling Regulations Radyoaktif Madde Kullanım Yönetmeliği
recycling material fractions yeniden değerlendirilebilir malzeme çeşitleri
Reduce, Re-use and Recover Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Kazan
Refuse Derived Fuel (RDF) Atıktan Türetilen Yakıt (RDF)
registration number (of a vehicle) plaka numarası
Regulation Yönetmelik, Düzenleme
Regulation on Solid Waste Control (RSWC) Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği (KAKY)
reinforcement donatı, takviye
releases to the environment çevreye salınma
rendering birinci kat sıva
Residual-current operated circuit breaker (Rcb) Artık akımla çalışan devre kesici
retention depozito
retention money teminat, depozito
Revenue Administration Department Gelir İdaresi Başkanlığı
reversing bleeper geri vites sinyali
ripping plant sondaj aleti (drill)
risk mitigation risk azaltma
road embankments yol toprak setleri
roads and other paved areas yol ve asfaltla kaplı diğer alanlar
bottom embankments dipteki toprak setleri
Roofing Tiles Kiremitler
rubble moloz
saddle sabitleme köşesi (boru için)
sanitary landfill sıhhi atık gömme sahası
sanitary landfill sıhhi atık gömme sahası
sanitary landfill sıhhi atık gömme sahası
scales kantar
scratch finish tel fırça ile son işlem
screen Ayırıcı
Section Bölüm
Part Kısım
shell boiler silindirik borulu kazan
shredder öğütücü
SI system Uluslar Arası Birim Sistemi
side slope riser (SSR) yokuş çıkış borusu (YÇB)
sign board işaret panosu
silt ince kum
single drum separator (SDS) tekli drum ayırıcı
sink lavabo (çelik, vs.)
site saha
site saha
site diary şantiye günlüğü
site manager saha amiri
slab döşeme (beton plaka)
sleeve manşon
slope riser pump çıkış borusu pompaları
sludge phase tortu fazı
slump çökme
small health center sağlık ocağı
soft landscaping yer (çevre düzenleme)
Solid Waste Control Regulations Katı Atık Kontrol Yönetmeliği
Solid Waste Management System (SWMS) Katı Atık Yönetim Sistemi (KAYS)
Solid Waste Management (SWM) Katı Atık Yönetim (KAY)
Sorting Unit Ayıklama Ünitesi
spark leader kıvılcım kılavuzu
standby pump yedek pompa
standing base temel
starter bar çıkıntı çubuk (donatılarda)
steady state dengeli durum
steam treatment unit buharlı arıtma ünitesi
straight-edge mastar
striking time kalıp çıkarma süresi
sump drenaj kuyusu
Supervision Service Contract Gözetim Hizmet Sözleşmesi
Supervisor Gözetimci, Denetimci
Supplies Contract Tedarik Sözleşmesi
swallow conductor swallow iletken
switchgear anahtarlama tesisleri
switchgear anahtarlama tesisi
tare weight dara ağırlığı
tax credit vergi indirimi
tax statement vergi bildirimi
tear strength yırtılma dayanımı
tender ihale; (duruma göre) teklif
tender document ihale evrakı
tender dossier ihale dosyası
Tender Form Teklif Formu
tender guarantee teklif teminatı
tender price teklif fiyatı
Tenderer İstekli
tensile characteristics gerilme özellikleri
tensile strain çekme deformasyonu
tensile strength çekme direnci
tensile strength kopma mukavemeti
tensile stress çekme gerilimi
tension test çekme testi
terms of reference (TOR) Şartname (TOR)
thermosetting termofiksaj
tiled floor fayans zemin
Time for Completion Tamamlama Zamanı
tipping atık boşaltma
tire cleaning unit (TCU) tekerlek temizleme ünitesi (TTÜ)
top soil üst toprak (işleri)
trace gas küçük miktardaki gaz karışımı
trass quarry tras madeni
trigger level tetikleme düzeyi
Tungsten inert gas welding technique Tungsten soy gazlı kaynak tekniği
Turkish Regulations for Constructions to be built in Seismic Areas Deprem Alanlarında İnşa Edilecek Yapılara İlişkin Türk Düzenlemeleri
Turkish State Standard Türk Standardı
Type tested assembly Tip testinden geçmiş tesisat
uniform chart of accounts tek düzen hesap planı
Uninterruptible power supply Kesintisiz güç kaynağı
unit ünite
unplasticized plastikleştirici katılmamış
uplift hidrostatik basınç
utilities altyapı hizmetleri
vibratory roller vibrasyonlu silindir
volume cilt
waste acceptance atık kabulü
waste capping atık kapatma
waste disposal atık uzaklaştırma
waste pack bin çöp paket kutusu
waste reception atık alımı
water retaining suya dayanıklı
weighbridge kantar
weighbridge clerk kantar memuru
Welding procedure specification Kaynak prosedürü şartnamesi
Welding Procedure Specifications (WPS) Kaynak Prosedürü Şartnamesi
windrow küme
Windshifter Windshifter
working site şantiye
workshop mechanic atölye teknisyeni
workshop/site assistant atölye/saha asistanı
world class dünya standartlarında
HDPE (high-density polyurethane) yüksek yoğunluklu poliüretan
consultant danışman
European Commission Delegation (ECD) to Turkey Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD)
Environmental Heavy Cost Investment Planning (EHCIP) Ağır Maliyet Çevre Yatırımları Planlaması (AMÇYP)
European Union General Secretariat (EUGS) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)
International Federation of Consulting Engineers / La Féderation Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) Uluslar Arası Müşavir Mühendisler Federasyonu (FIDIC)
financial memorandum (FM) mali muhtıra (MM)
human resource (HR) insan kaynağı (İK)
Instrument for Structural Politics for Pre-association (ISPA) Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı (KÖYPA)
National Authorizing Officer (NAO) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (UYG)
National Environmental Action Plan (NEAP) Ulusal Çevre Eylem Planı (UÇEP)
action plan eylem planı, faaliyet planı
National Fund (NF) Ulusal Fon (UF)
National Program for the Adoption of the Acquis (NPAA) Müktesebatın Kabulüne İlişkin Ulusal Program (MKUP)
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Project Implementation Unit (PIU) Proje Uygulama Birimi (PUB)
Preliminary National Development Plan (PNDP) Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP)
Practical Guide to contract procedures for EC external actions (PRAG) AK dış eylemlerine ilişkin ihale prosedürleri için Uygulama Kılavuzu (PRAG)
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) İzleme, Kontrol ve Veri Toplama (SCADA)
State Planning Organization (SPO) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Technical Assistance (TA) Teknik Yardım (TY)
Training Need Assessment (TNA) Eğitim İhtiyaç Değerlendirme (EİD)
New Turkish Lira (TRY) Yeni Türk Lirası (YTL)
Public Affairs Officer (PAO) Kamu İşleri Sorumlusu
Çanakkale Municipalities Union Çanakkale Belediyeler Birliği
Bank of Provinces İller Bankası
Financing Agency Finansman Kuruluşu
accession katılım
Rio Declaration Rio Bildirgesi
performance review performans değerlendirmesi
demand driven database ihtiyaç bazlı veritabanı
financial instrument finansman aracı
public entity kamu tüzel kişiliği
environmental cleaning tax çevre temizlik vergisi
National Fund Approval Act No 5167 5167 sayılı Türkiye’de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
OJ (Official Journal) RG (Resmi Gazete)
Regulation on the Establishments Causing Health and Environmental Problems Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
Program of Community Aid to the Countries of Central and Eastern Europe (PHARE) Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerine Topluluk Yardım Programı
twinning (project/program) eşleştirme (projesi/programı)
scavenger çöpçü, çöp karıştıran
work contract iş sözleşmesi
waste management authority atık yönetim makamı
district ilçe
sub-district nahiye
final statement son rapor
final report nihai rapor
Work Register İş Kayıt Defteri
written discharge ibraname
call for tender ihaleye davet
project manager (PM) proje müdürü (PM)
Corrigendum Tadil
key expert kilit uzman
Senior expert kıdemli uzman
junior expert kıdemsiz uzman
survey engineer etüt mühendisi
subsistence allowance geçim harcırahı
inception report başlangıç raporu
Quality Assurance (QA) Kalite Güvence (KG)
Cell Hücre
rehabilitation rehabilitasyon
transfer station aktarma istasyonu
implementation plan uygulama planı
office container ofis konteynırı
Bill of Quantities (BoQ) Metraj Tablosu (BoQ)
survey etüt
FWC (FWC team) FWC (FWC ekibi)
lead partner pilot ortak
small partner adi ortak
supporting documents destekleyici evraklar
document evrak
certificate belge
Works Contract Taahhüt Sözleşmesi
works contractor yüklenici
lump sum götürü tutar
surface sealing yüzey yalıtımı
levelling tesviye
impermeable geçirimsiz
level düzey (“seviye” yerine daha çok “düzey” kullanılacaktır)
nos (tablodaki kısaltma, “numbers”, miktarı ifade ediyor) adet
main items ana kalemler
waste relocation layout atık yer değiştirme yerleşim planı
toe protection çıkıntı koruması
beneficiary lehdar
day work günlük iş
provisional sum koşula bağlı tutar
contingency olası maliyet
contingency planning olası durum planlaması
re-grading yeniden tesviye
geosynthetic jeosentetik
dewatering unit su atma ünitesi
dewatering unit su atma bacası
substation alt istasyon
main station ana istasyon
landscaping çevre düzenleme
Contract Documents Sözleşme Evrakları
Conditions of Contract Sözleşme Şartları
Permanent Works Kalıcı İşler
Schedule of Day Work Günlük İş Programı
day work sheet günlük iş formu
SI (Systeme International – Fr.; International System of Units) Uluslar Arası Birimler Sistemi
mm milimetre
m metre
mm² milimetre kare
m² metre kare
m³ metreküp
kg kilogram
to ton (1000 kg)
ad. (pcs) adet
h saat
G.t. (L.s.) götürü tutar
km kilometre
l litre
% yüzde
NÇ (DN) nominal çap
m/m adam-ay
Day Work Schedule, Daywork Schedule Günlük İş Programı
Particular Conditions Özel Şartlar
household hazardous waste (HHW) evsel tehlikeli atık (ETA)
C&D
Construction And Demolition Materials İYA
İnşaat ve Yıkım Atıkları
CAC
Civic Amenity Centre KAM
Kent Atık Merkezi
EIA
Environmental Impact Assessment ÇED
Çevre Etki Değerlendirmesi
EU
European Union AB
Avrupa Birliği
HDPE
High-Density Polyethylene HDPE
Yüksek yoğunluklu polietilen
HHW
Household Hazardous Waste ETA
Evsel Tehlikeli Atık
LDPE
Low Density Polyethylene LDPE
Düşük yoğunluklu polietilen
MoEF
Ministry Of Environment And Forestry ÇOB
Çevre ve Orman Bakanlığı
PA
Permitting Authority İVM
İzin veren makam
PET
Polyethylene Teraphthalate PET
Polietilen tetraftalat
PP
Polypropylene PP
Polipropilen
PS
Polystyrene PS
Polistiren
PVC
Polyvinyl Chloride PVC
Polivinil klorür
RCPPW
Regulation on the Control of Packaging and Packaging Waste AAAKM
Ambalaj ve Ambalaj Atığı Kontrolü Mevzuatı
RSWC
Regulation On Solid Waste Control KAKM
Katı Atık Kontrolü Mevzuatı
SWMS
Çanakkale Solid Waste Management System ÇKAYS
Çanakkale Katı Atık Yönetim Sistemi
WEEE
Waste Electrical And Electronic Equipment EEEA
Elektrik ve Elektronik Ekipman Atığı
recyclable waste geri kazanılabilir atık
bulky waste yığma atık
Material Recovery Facility (MRF) Malzeme Geri Kazanım Tesisi (MGKT)
pane glass cam levha
plasterboard alçıpan
American Society of Plastics Industry Amerikan Plastik Sektörü Derneği
cling film streç film
drain cleaner kireç çözücü
PCB (printed circuit board) baskılı devre kartı
sweeping machine süpürme makinesi
guard güvenlik görevlisi
Work and Operation Instructions İş ve İşletim Talimatları
establishment charges kuruluş giderleri
Quotation Form Fiyat Teklif Formu
front loading önden yükleme (sabit maliyetleri eşit dağıtmak yerine bunları ağırlıklı olarak önce yapılacak ödemelere yükleme)
decimal point ondalık virgülü
betonite mat betonit matı
anchor trench, lock trench ankraj hendeği
Incidentals, incidental expenditure arızi masraflar
slide valve sürgülü vana
booster takviye edici
subbase, sub-base, sub-base course, subbase course alt temel
administrative compliance idari uyum
procedural compliance prosedür uyumu
eligibility compliance seçilebilirlik uyumu
qualifications compliance nitelikler uyumu
financial evaluation mali değerlendirme
publication reference ilgili yayın
reference clause ilgili madde
clause madde
Technical Qualification Form Teknik Nitelik Formu
Plant Table Tesis Tablosu
Method Statement Yöntem Beyanı
addendum ek
eligible countries uygun ülkeler
Eligibility Statement Seçilebilirlik Beyanı
key personnel kilit personel
wearing course aşınma katmanı
Caisson well Keson kuyu
wing gate kanatlı kapı
bill, main item kategori
surveyor müfettiş
wheel loader tekerlekli yükleyici
supervision team gözetim ekibi
liaison person, contact person irtibat kişisi
concept reporting format ön raporlama formatı
mobilization harekete geçme
kick-off meeting başlangıç toplantısı
Supervision Consortium (SC) Gözetim Konsorsiyumu (GK)
capacity building kapasite geliştirme
site visit saha ziyareti
Guidelines for Payment Claims (Fee-based Service Contracts) Ödeme Talebinde Bulunma Rehberleri (Ücret Bazlı Hizmet Sözleşmeleri)
time sheet, timesheet zaman cetveli
team leader ekip lideri
Financial Report Mali Rapor
timeframe zaman çizelgesi
WTA ??
static kiln statik fırın
rotary kiln döner fırın
rotary drum furnace tamburlu döner fırın
waste incineration installation atık yakma tesisi
dust separator toz filtresi
neutralization tank nötrleştirme tankı
flue gas scrubber baca gazı temizleme kulesi
dumping bunker yeraltı yığma deposu
fly ash uçan kül
shed ambar
decantation tank çökelme tankı
steam additive buhar kaktı maddesi
quench tower bastırma kulesi
batch reactor kesikli reaktör
polisher tank vernik tankı
batch mixer harmanlayıcı
slaked lime sönmüş kireç
demister buğu çözücü
deferrization demirden arındırma
agitator karıştırıcı
alternator alternatör
chemical sewerage kimyasal kanalizasyonu
salt cell tuz hücresi
percolating water sızma suyu
environmental permit çevre ruhsatı
construction permit inşaat ruhsatı

Tags: