Geçerli dil: İngilizce (ABD)

Yüklenici: contractor
Sözleşme: contract
İnşaat: construction
İnşaat mühendisliği: civil engineering
Standart koşullar: Standard terms and conditions
Maliyet: cost
İşveren: employer
İşveren temsilcisi: employer’s representative
Görev ve yetki: duty and authority
İdare: administration
İşler: Works
Sözleşme bedeli: contract price
Talimatlar: instructions
Sözleşmenin standart koşulları: Standard terms and conditions of the contract
Şartname: specification
Çizimler: drawings
Fiyatlandırılmış metraj ve hakediş tabloları: Priced bills of quantities and progress payment tables
Tarife: tariff
Fiyat listesi: price list
İhale dokümanı: tender document
Kabul mektubu : letter of acceptance
Sözleşme formu : contract form
Sürekli işler : continuous works
Inşaat tesisi: construction materials
Yapmak: perform
Geçici işler: temporary works
Onaylama: approve
Şantiye: construction site
Onaylı: approved
Onay: approval
Sözleşme maddesi: Article
Devir: transfer
Kira yoluyla devir: transfer by lease
Fiil: act
İhmal: negligence
Kusur: kişide: fault, eşyada: defect
İnşaat projesi: construction project
Talimat vermek: give instruction
Yorumlamak: interpret, interpretation
Ek ödeme: additional payment
Muhafaza etmek: keep, maintain
Nüsha: copy
İşlerin Aksaması: disturbance in works
Gecikme: delay
Ek çizim: additional drawing
Yükümlülük: obligation
Sorumluluk: liability
İfa: perform
Kesin teminat mektubu: performance bond
Teminat mektubu: letter of guarantee
Güvence: guarantee
Masraf: expense
Müşterek ve müteselsil: joint and several
Teklif dokümanları: proposal documents
Muayene: examine
Yeterlilik : compliance (uygunluk), sufficiency
Teklif sunmak : submit proposal
Suni engel: artificial obstacle
Koşul: condition
Fiziksel koşul : physical condition
Tatmine tabi : subject to the satisfaction
Sevk ve idare: conduct
Çalışan: employee
Vekil: deputy
İlerlemek: progress
Bildirim: notification
Üçüncü şahıs sigortası: third party insurance
Tazmin etmek: indemnify, compensate
Sigorta poliçesi: insurance policy
İşgücü: labor force
İstihdam : employment
Alt yüklenici: subcontractor
Umman Sultanlığı: Sultanate of Oman
Malzeme: material
Alım: purchase
Teçhizat: accoutrements
Makine: machinery
Denetleme: inspection
Temerrüt: default
Askıya almak: suspend
İşe başlama tarihi: starting date of the works
Makul: reasonable
İşi bitirme: work completion
Gecikme cezası: delay fine
Bakım: maintenance
Tesis: facility
Alt sözleşme: subcontract
Miktar; amount, quantity
Tahmini maliyet: estimated cost
Değerleme: valuation
Hakkı yitirmek: forfeit a right
Özel risk: special risk
Fesih; sonlandırma: termination
Madde fıkrası: paragraph
Meblağ: amount
İptal: cancellation
Mevzuat: legislation
Hakediş: progress payment
Sözleşme eki: annex to the contract

Tags:

1 Comment

  1. Bu sözlükler son derece faydalı olmuş. Trados kullananlarda zaten veri tabanı oluştuğundan belki daha az kullanılır ancak ben tercümanım diyen herkesin bu tarz terminolojilere elinin altında ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hem kolaylık sağlamak hem de projelerinde sıkıntı çıkmaması açısından..

Comments are closed.