Abant izzet baysal üniversitesi diploma Abant izzet baysal university diploma
Acentelik sözleşmesi Agency contract
Acil durum yönetim planı Emergency Management plan
Aile nüfus kaydı Family birth register
Akrabalık belgesi Certificate of relationship
Akreditif belgesi Letter of credit
Akvaryum sözleşmesi Aquarium contract
Alçak gerilim panel şartnamesi Low voltage panel specification
Alım satım ve komisyon anlaşması Sales – Purchase And Commission Contract
Almanca transkript academic record in German
Amerika doğum belgesi USA certificate of birth
Ana sözleşme Articles of association (main contract)
Anadolu sigorta genel özel şartlar Anadolu insurance general special conditions
Anadolu üniversitesi öğrenci belgesi Anadolu university student certificate
Araç belgesi Vehicle certificate
Aradan çıkarmama ve gizlilik sözleşmesi Non-disclosure and confidentiality contract
Aşı kartı Vaccination chart
At sertifikası Horse certificate
At yarışları Horse races
Atık su proje raporu Waste water project report
Atık taşıma formu Waste water transportation form
Atm teklifi şartnamesi Atm proposal specification
Axa sigorta poliçesi Axa insurance policy
Adli tıp kurumu yazısı Forensic medical notification
Banka firma görüşü Bank company opinion
Banka hesap bildirim cetveli Bank monthly statement
Banka rehin ve kredi sözleşmesi Bank pledge and loan contract
Bayilik anlaşması Dealership agreement
Beşeri bilimler fakültesi transkript Humanities faculty academic record
Bilânço Balance sheet
Birleşik devletler ortaklık geliri iadesi (Amerika birleşik devletleri ortaklık geliri iadesi) United states US Return of Partnership Income K1 (united states of America Return of Partnership Income)
Boğaziçi üniversitesi İngilizce transkript Boğaziçi university English academic record
Boğaziçi üniversitesi matematik transkript Boğaziçi university mathematics academic record
Boşanma davası Divorce lawsuit
Boşanma dilekçesi Divorce petition
Boşanma evrakı Divorce documents
Boşanma kararı Divorce resolution
Bulgaristan araç sigorta kartı Bulgaria vehicle insurance card
Bulgaristan reklâm sözleşmesi Bulgaria commercials contract
Ce uygunluk onayı Ce conformity approval
Ce uygunluk sertifikası Ce conformity certificate
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Turkish Code Of Penal Procedure
City üniversitesi City university
Çalışan belgesi Employee certificate
Çalışan memnuniyet anketi Employee satisfaction survey
Çevre analizi raporu Environmental analysis report
Çin proforma fatura China proforma invoice
Çin’de açılacak büro için usul Procedures for the office to be opened in chine
Dağıtım anlaşması Distribution agreement
Dava dilekçesi Lawsuit petition
Dava yazıları Lawsuit correspondences
Defin belgesi Certificate of Transport and Funeral

Demiryolu uygulamaları- yeni tadil edilmiş yük
Vagonlarının ölçülmesi bölüm 4: iki tekerlek
Takımlı bojiler Railway applications – Measuring of new and modified freight
wagons – Part 4: Bogies with 2 wheel sets
Demiryolu uygulamaları-yeni ve tadil edilmiş yük vagonlarının ölçülmesi – bölüm 2: bojili yük vagonları ts en 13775 2 Railway applications – Measuring of new and modified freight
wagons – Part 2: Freight wagons with bogies
Demiryolu uygulamaları-yeni ve tadil edilmiş yük vagonlarının ölçülmesi- bölüm 1: ölçme prensipleri Railway applications – Measuring of new and modified freight
wagons – Part 1: Measuring principles
Diploma California state üniversitesi Diploma California state university
Diploma İstanbul teknik üniversitesi Diploma Istanbul technical university
Diploma İstanbul üniversitesi işletme Diploma Istanbul university management
Diploma Osmangazi üniversitesi mühendislik Diploma osmangazi university engineering
Diploma utkal üniversitesi Diploma utkal university
Diploma yakın doğu üniversitesi Diploma yakın doğu university (near east university)
Diploma yıldız teknik üniversitesi Diploma yıldız technical university
Distribütörlük sözleşmesi Distributorship contract
Diyabet epikriz raporu Diabetes Epicrisis Report
Doğum belgesi Birth certificate
Doktor raporu Doctor report
Düzenleme şeklinde vekâletname Statutory Form Power Of Attorney
Eğitim belgesi Education certificate
Avustralya Ehliyet Australia driving license
Elektrik tesisleri proje yönetmeliği Electrical Plants Project Regulation
Emeklilik yazısı Notification of retirement
Enerji arttırma sistemi özellikleri Energy increasing system properties
Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelik Regulation On Increasing Efficiency In The Use Of Energy Resources And Energy
Enerji nakil hattı tutanağı Energy transmission line minutes
Enerji projeleri Energy projects
Kimyasalların envanteri ve kontrolü ile ilgili yönetmelik By-Law On Inventory And Control Of Chemicals
Erkek giyim bayi anlaşması Men’s wear dealership agreement
Evlilik belgesi Certificate of marriage
Evlilik cüzdanı Marriage book
Evlilik kaydı Marriage record
Faaliyet belgesi Activity certificate
Faaliyet raporu Activity report
Fatih üniversitesi transkript Fatih university academic record
Fesih bildirisi Notification of termination
Fesih protokolü Termination protocol
Fırın sözleşmesi Oven contract
FİFA izin belgesi Fifa permission certificate
Fransızca boşanma evrakları French divorce documents
Fransızca doğum belgesi French birth certificate
Gayrimenkul değerleme Real estate evaluation
Gdo etiketi Gdo label
Gdo içermez belgesi Non- Gdo certificate
Geçici mezuniyet belgesi Temporary graduation certificate
Gelir beyanı Statement of income
Katılım belgesi Participation certificate
Genel ithalat faktöring sözleşmesi General import factoring contract
Genel kredi sözleşmesi -kefalet General loan contract –bail
Gıda ile temas eden madde sertifikası Food contact material certificate
Gider yönetimi ve satın alma yönetmeliği Outcome management and purchasing regulation
Gizlilik anlaşması Confidentiality agreement
Gdo (genetiği değiştirilmiş ürünler) yönetmeliği Gmo (genetically modified organisms) regulation
Göçmen olmayan öğrenci belgesi ABD Non-immigrant student certificate USA
Göçmen politikası Immigrant policy
Görev tanımları Task definitions
Görev yazıları Task notices
Gümrük beyanları Customs statement
Gümrük müşavirliği vekâletname Custom Consultancy power of attorney
Gürcistan şirket kuruluş belgesi Georgia articles of association (company establishment certificate)
Haliç üniversitesi transkript Haliç university academic record
Hasta raporu Patient report
He santral raporları He plant reports
Hesap cüzdanı Bankbook
Hesap dökümü Account extract
Hesap pusulası Accounting roll
Avrupa Birliği Hibe başvuru formu ek a European Union Grant Application form Annex a
Hisse senedi Stock certificate
Hisse senetleri sözleşmesi Stock certificates contract
İhale şartnamesi Tender specification
İhracatçı kayıt formu Importer registry form
İhtarname official warning
İmalatçı belgesi Certificate of manufacturer
İmza beyannamesi Signatory statement
İmza sirküleri Signatory circular
İngilizce öğretim ders programı English education source chart
İntifa hakkı beyanı Statement of usufruct right
İSO sertifikası İso certificate
İso uygunluk belgesi İso conformity certificate
İspanyolca vaftiz doğum belgesi Spanish registrio de nacimiento
İstanbul teknik üniversitesi hakkında kanun Law about İstanbul technical university
İstanbul üniversitesi diploma inşaat müh İstanbul university diploma civil engineering
İstanbul üniversitesi tıp fakültesi diploması İstanbul university medical faculty diploma
İstifa yazısı Notification of resignation
İsveç vergi dairesi nüfus kaydı dökümü Swedish tax office extract of birth registry
İş bitirme belgesi Job completion certificate
İş tanımı formları Job definition forms
İşbirliği anlaşması Collaboration agreement
İzin belgesi Permission certificate
Jeneratör şartnamesi generator specification
Kalibrasyon sertifikası calibration certificate
Kaliforniya afet mülk devri California disaster real estate assignation
Kalite güvencesi Quality assurance
Kalite sistemi anlaşması Quality system agreement
Kalite yönetimi Quality management
Kanada evlilik lisansı Canada marriage license
Katalog çevirisi Catalogue
Kaza raporu Accident report
Kefalet sözleşmesi Bail contract
Kira sözleşmesi Rental contract
Komisyon sözleşmesi Commission contract
Konsept yazısı Concept notice
Kontrol – sabıka kaydı control – extract of previous convictions
Kredi anlaşması Loan agreement
Kredi kartı iptali prosedürü Credit card cancellation procedure
Kredi kartı müşteri yetkilileri Credit card customer care
Kredi yazısı Loan notice
Kuaförlük belgeleri Certificate of coiffeur
Kullanım hakkı sözleşmesi Utility right contract
Kurs takip belgesi Course follow certificate
Kurumlar vergisi beyannamesi Corporate tax statement
Lisans anlaşması License agreement
Lise diploması High school diploma
Londra edmonton yerel mahkemesi boşanma kararı London edmonton local court resolution of divorce
Maaş bordrosu Wage extract
Maden kanunu Mine law (mining law)
Madencilik direktifi Mining directive
Mahkeme ilamı Court resolution
Mahkeme kararı Court decree
Mal alım sözleşmesi Goods procurement contract
Mal alım tip sözleşmesi Standard goods procurement contract
Mastır diploması Diploma of master’s degree
Mezuniyet belgesi Graduation certificate
Mimar Sinan üniversitesi diploma Mimar sinan university diploma
Mobese sözleşmesi Mobese contract
Mobilya patenti Furniture patent
Mukriz garantisi Lender guarantee
Muvaffakatname Deed of consent
Mücevherat anlaşması Jewellery agreement
Münhasırlık gizlilik sözleşmesi Exclusivity confidentiality contract
Mü-yap telif sözleşmesi copyright contract
Nba hizmet sözleşmesi Nba service contract
New Jersey doğum belgesi New jersey birth certificate
Nijerya mali bildirim Nigeria financial statement
Yeminli şahadetname sworn affidavit
Niyet anlaşması Preliminary contract on intention of the parties
Niyet mektubu Preliminary letter on intention of the parties
Nüfus kayıt örneği Birth register extract
Odtü üniversitesi transkript Odtü university academic record
Olay yönetim planı Case management plan
Organizasyon sözleşmesi Organization contract
Ortaklık anlaşması Partnership agreement
Öğrenci belgesi Student certificate
Öğrenci kabul mektubu Student acceptance letter
Öğrenci kimliği Student identity
Ölü gömme belgesi Funeral Transfer certificate
ÖSS sonuç belgesi Öss result certificate
Paisley batı İskoçya üniversitesi transkripti Paisley western Scotland university academic record
Pasaport Passport
Pasaport yerine geçen belge Certificate instead of passport
Vize başvurusu Visa application
Plan notları Plan notes
Profesyonel davranma tüzüğü Professional acting codes
Protokol ve ibraname Protocol and disclosure
Resmi gazete Official gazette
Risk değerlendirmesi Risk evaluation
Romanya şirket kuruluşu Romania company establishment
Ruhsat License
Sağlık raporu Health report
Sağlık sertifikası Health certificate
Sakarya üniversitesi diploma Sakarya university diploma
Satın alım sözleşmesi Purchasing contract
Satın alma emri Purchase order
Satış faturası Sales invoice
Satış sözleşmesi Sales contract
Satış yetkisi Sales authority
Sertifika Certificate
Sertifika sağlık sertifikası Health certificate
Sınırlı vekâletname Limited power of attorney
Sicil gazetesi Trade registry gazette
Sigorta poliçesi Insurance policy
Silah katalogu Weapon catalogue
Site kuralları Site rules
Sosyal sigorta formu Social insurance form
Sözleşmesinin feshi ve ibraname Termination of contract and acquaintance
Şahadetname Şahadetname (higher education certificate)
Şartnameler Technical specifications
Şikâyet mektubu Letter of complaint
Taahhütname Letter of commitment
Tapu Title deed
Tebliğ mazbatası Minute Of Communication
Tedarikçi anlaşması Supplier agreement
Tedaş perakende satış sözleşmesi Tedaş retail sales contract
Teklif mektubu Letter of proposal
Teknik rapor Technical report
Telekom sözleşmesi Telekom contract
Telif hakkı anlaşması Copyright agreement
Teminat mektubu Letter of guarantee
Temlikname Letter of conveyance
Tercüme sözleşmesi Translation contract
Terhis belgesi Demobilization certificate
Tez çevirisi Thesis translation
Tıbbi cihaz at uygunluk beyanı Medical device at conformity statement
Ticaret lisans anlaşması Trade license agreement
Ticaret sicil yazısı Trade registry
Toefl sonuç raporu Toefl result report
Tramvay sözleşmesi Tramway contract
Tramvay sürüş şartnamesi Tramway driving specification
Tramvay şartnamesi Tramway specification
Transkript felsefe İstanbul üniversitesi Academic record philosophy Istanbul university
Tunus mahkeme kararı Tunus court order
Türk Telekom protokol Turk telecom protocol
Uçak kiralama sözleşmesi Aircraft rental contract (chartering)
Uçak satış faturası Aircraft sales invoices
Uludağ İngilizce öğretmenliği transkript Uludağ English teaching academic record
Uludağ üniversitesi geçici mezuniyet belgesi Uludağ university temporary graduation certificate
Uluslararası Kıbrıs üniversitesi transkript International Cyprus university academic record
Uygunluk beyanı proforma fatura Conformity statement proforma invoice
Uygunluk sertifikası Conformity certificate
Ürdün evlilik sözleşmesi Jordan marriage contract
Ürdün transkript Jordan academic record
Ürün yetkilendirme belgesi Product authorizing certificate
Üst hakkı tesisi Establishment of right of construction
Üyelik sözleşmesi Membership contract
Vaka raporu Case report
Vakıfbank hesap dökümü Vakıfbank account extract
Vatandaşlığa geçme belgesi Citizenship certificate
Vatandaşlık belgesi Citizenship certificate
Vatandaşlık kayıt belgesi Citizenship registry certificate
Vekâletname Power of attorney
Vekâletname Power of attorney
Vergi borcu yazısı Notice of tax debt
Vergi kimlik no Tax identity no
Vergi levhası Tax board
Vergi yazısı Tax notice
Vize başvuru yazısı Visa application notice
Vize mektubu Visa letter
Vize talebi Visa demand
Vukuatlı nüfus kayıt örneği Certificate of identity registry copy
Web sitesi hizmet şartları Web site terms of service
Web sitesi Web site
Yat şartnamesi Yacht specification
Yatırımları analiz etme yöntemleri Methods for analysis the investments
Yazılım lisansı anlaşması Software license agreement
Yeditepe üniversitesi tıp diploma Yeditepe university medical diploma
Yeraltı deposu teklif mektubu Underground depot letter of proposal
Yetki belgesi Authorization certificate
Yıllık spor sözleşmesi Annual sport contract
Yunanistan mahkeme yazısı Greece court order

Tags: