TÜRKÇE İNGİLİZCE ALMANCA
Açımlama paraphrase Periphrase
Akademik çeviri scholarly translation
Aktarım transfer Transfer
Aktarım işlemi transfer procedure Transferprozess
Alıcı recipient Rezipient
Almanca’dan ödünçlenmiş sözcük germanizm Germanismus
Alıcı dil receptor language Zielsprache
Alt anlamlı terim subordinate term Hyponym
Anımsamak recall Aktivierung von Standardentsprechungen
Anlam meaning Bedeutung
Anlamsız nonsense Bedeutunglos
Arapça’dan ödünçlenmiş sözcükler words borrowed from arabic Arabische Lehnwörter
Ardıl çeviri consecutive interpretating Konsekutivdolmetschen
Atlama omission Auslassung
Bağdaşıklık coherence Kohärenz
Bağımlı çeviri Iiteral translation wörtliche Übersetzung
Bağlaç conjuction Konjunktion
Bağlam contex Kontext
Bağlamlı dizin concordance Konkordanz
Bağlaşıklık cohesion Kohäsion
Bağlılık faithfulness Treue
Baskın dil dominant language Grundsprache, Dachsprache
Belirsizlik ambiguity Ambiguität
Biçemsel eşdeğerlilik stylistic equivalence formale Äquivalenz
Biçimdeş sözcükler false friend falsche Freunde
Bilgisayar çevirisi machine translation maschinelle Übersetzung
Bilgisayar destekli çeviri computer assisted translation maschinengestützte Übersetzung
Bilişsel çeviri süreci cognitive translation process Kognitiver Übersetzungsprozess
Birey dil idiolect Idiolekt
Cümle sentence Satz
Çeviri translation Übersetzung
Çeviri aracı translation tool Übersetzungshilfe
Çeviri araştırmaları translation studies Übersetzungswissenschaft
Çeviri belleği translation memory Translation Memory
Çeviri birimi translation unit Übersetzungseinheit
Çeviri eleştirisi translation criticism Übersetzungskritik
Çeviri hatası translation error Übersetzungsfehler
Çeviri ilkesi translation principle Übersetzungsprinzip
Çeviri işlemi translation procedure Übersetzungsverfahren
Çeviri stratejisi translation strategy Übersetzungsstrategie
Çeviri süreci translation process Übersetzungsprozess
Çeviri teknolojisi translation technology Traduktik
Çevirinin işlevi function of translation Funktion der Übersetzung
Çevirmen translator Übersetzer(in)
Çevirmenin amacı translator’s intention Übersetzungsansatz
Çevrilebilirlik translatability Übersetzbarkeit
Çevrilemezlik untranslatability Unübersetzbarkeit
Deyim idiomatic expression idiomatische Wendung
Deyimsel çeviri idiomatic translation idimatische Übersetzung
Dil dizgesi langue Sprache
Dil düzeyi register, level of language Sprachniveau
Dil içi çeviri intralingual translation
Dil yetisi linguistic competence Sprachbeherrschung
Dilbilim linguistics Linguistik
Dillerarası çeviri interlingual translation interlinguale Übersetzung
Dilsel linguistic sprachlich
Doğru kullanım correct usage genaue Verwendung
Doğrudan aktarım direct transfer Übernahme
Dolaylı anlatım reported/indirect speech İndirekte Rede
Dublaj dubbing
Durum situation Situation
Dünya bilgisi world knowledge Weltwissen
Düzanlam denotation Denotation
Edimsel metin pragmatic text Gebrauchstext
Ekleme addition ungerechtfertige Hinzufügung
Eksik çeviri undertranslation Unterdifferenzierung bei der Übersetzung
Erek alıcı target audience Adressat
Erek dil target language Zielsprache
Erek kitle target audience Adressat
Erek metin target text Zieltext
Erek odaklı target oriented Zieltext-orientiert
Erek odaklı çevirmen targel-oriented translator zieltext-orientierter Übersetzer
Eşdeğerlik equivalence Äquivalenz
Eşzamanlı çeviri simultaneous interpreting Simultandolmetschen
Fısıldayarak çeviri whispered interpreting
Fransızca’dan ödünçlenmiş sözcük gallicism Gallizismus
Geçerli anlam current meaning, relevant meaning aktuelle Bedeutung, zutreffende Bedeutung
Gösteren signifier Bezeichnendes
Gösterilen signified Bezeichnetes
Gözden geçirme revision/review Revision
Hedef alıcı target audience Adressat
Hedef dil target language Zielsprache
İki metinli program bi- text program Bi-Textprogramm
İkili görüşme çevirisi bilateral interpreting Bilaterales Dolmetschen
İngilizce’den ödünçlenmiş sözcük anglicism Anglizismus
İrtibat çevirisi liason interpreting Liaison Dolmetschen
İşlevsel sözcük function word Funktionswort
Kamu hizmetleri çevirmenliği community interpreting Community interpreting
Karmaşık terim complex term Komplexer Terminus
Karşılık bulma transcoding Transkodierung
Kavram deverbalization Begriff
Kayıp loss Informationsverlust
Kaynak dil source language Ausgangssprache
Kaynak metin source text Ausgangstext
Kaynak odaklı source oriented Ausgangstext-orientiert
Kaynak odaklı çevirmen source oriented translator Ausgangstext-orientierter Übersetzer
Kesit dil register Sprachregister
Konferans çevirmenliği conference interpreting Konferenzdolmetschen
Koşut metin parallel text Paralleltext
Kültür culture Kultur
Kullanım usage Sprachgebrauch
Mahkeme çevirmenliği court interpreting Gerichtsdolmetschen
Metin text Text
Metin tiplendirmesi text typology Texttypologie
Metin türü text type Texttyp
Metinlerarasılık intertexuality Intertextualität
Müdahale interference Interferenz
Norm norm Norm
Otomatik çeviri automatic translation Automatische Übersetzung
Ödünçleme borrowing Entlehnung
Örnek çeviri model translation Musterübersetzung
Öykünme calque Lehnprägung
Öykünme çeviri caiqued translation Übersetzungs-Lehnprägung
Özel alan dili special language Fachsprache
Özgür çeviri free translation Adaptation
Profesyonel çeviri professional translation
Skopos kuramı skopos theory Skopostheorie
Söylem discourse Diskurs
Söz speech Wort
Sözbilim rhetoric Rhetorik
Sözcüğü sözcüğüne çeviri word for word translation Wort-für-Wort- Übersetzung
Sözcük sayısını artırma dilution Dilution
Sözcük sayısını azaltma concentration Konzentration
Sözlü çeviri interpreting Dolmetschen
Sözlü çevirmen interpreter Dolmetscher(in)
Tam karşılık mot juste treffendes Wort
Teknik dil technolect Technolekt
Terim term Terminus
Terimbilgisi yönetim sistemi terminology management system Terminologie Management System
Terimce terminology Terminologie
Toplum çevirmenliği community interpreting
Tümce sentence Satz
Uyarlama adaptation Adaptation
Uygun anlam current meaning, relevant meaning aktuelle Bedeutung, zutreffende Bedeutung
Uygun kullanım proper usage Genaue Verwendung
Uygun olmayan ifade inappropriate expression sprachliche Ungenauigkeit
Uygun sözcük mot juste, appropriate word treffendes Wort
Uzman çevirisi professional translation professionelle Übersetzung
Yabancılaştırılmış foreignized Entfremdung
Yanlış anlam incorrect meaning falsche Bedeutung
Yanlış yorumlama misinterpretation Sinnverkehrung
Yazar writer Schriftsteller
Yazılı metinden sözlü çeviri sight translation Stegreifübersetzung
Yazım kuralları writing convention redaktionelle Hinweise
Yeni sözcük neologism Neologismus
Yeniden anlamlama recategorization Umformulierung
Yeniden düzenlemek recasting Umstrukturierung
Yer değiştirme transposition Transposition
Yineleme repetition Redewiedergabe
Yorumlama interpretation Interpretation
Yöntemsel hata methodological error Methodenschwäche
Zaman ötesi çeviri crosstemporal translation intertemporale Übersetzung
Zaman ötesi çeviri kuramları crosstemporal theories of translation
Zamanla sınırlı çeviri kuramları timeresricted theories of translation zeitrestringierte Übersetzungstheorien
Zorunlu eşdeğerler obligatory equivalents obligatorische Äquivalente

KAYNAKÇA

Tags: