Sosyal güvenlik alanında yapılan bir haftalık ardıl çeviri çalışmasından sonra edindiği terminolojinin fotoğraflarını  Facebook| Çeviri Blog Grup sayfamızda paylaşan Sayın Aktan Aydoğmuş’un bilgisi dahilinde tablo haline getirdim.

Gerek öğrencilerin gerek ise çevirmenlerin oldukça işine yarayacak olan terminolojinin sitemizde yer alması konusunda bizi kırmayan Sayın Aydoğmuş’a teşekkürlerimizi sunarız.

 

Almanca Türkçe
Abbezahlung Taksitlendirme
Abfindungszahlung Tazminat, ikramiye
Absetzungsverfahren Mahsuplaşma
Abteilungen: Generaldirektorate Bölümler, Genel Müdürlükler
Aktualisierungskoeffizient Güncelleme katsayısı
Allgemeine Krankenversicherung Genel sağlık sigortası
Altenpflege Yaşlı bakımı
Alter/ Tod/ Hinterbliebene Yaşlılık/ ölüm/ varis
Altersrente Yaşlılığa bağlı (emekli) aylığı
Amtsblatt Resmi gazete
Amtshilfe İdari yardımlaşma
Anforderungsformular Talep formu
Anrechnung/ Verrechnung Mahsuplaşma
Anspruchsberechtigte Hak Sahibi
Antrag auf Rentenbezug Emeklilik aylığı başvurusu
Arbeiter unter Arbeitsvertag Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışan
Arbeitgeberanteil İşveren yükümlülüğü (ödeme)
Arbeitslosengeld İşsizlik maaşı
Arbeitsunfähigkeit İş göremezlik (geliri)
Ausbildung, Erforschung & Entwicklung Eğitim araştırma ve geliştirme
Ausbürgerung Vatandaşlıktan çıkarılma
Ausgleichsmethode Denkleştirme
Auslandszeiten Yurtdışı çalışma pirim süreleri
Bau & Immobilien İnşaat- emlak
Beamte & Angestellte des Staates Kamuda memur veya sözleşmeli çalışanlar
Bedürftige Muhtaç
Bedürftigkeitsnachweis Yoksulluk belgesi
Behandlungskosten Tedavi masrafları
Behinderungsgrad Engellilik derecesi
Beitragsbasis Prim sınıfı? Katkı tabanı?
Beitragsentrichtung Prim ödeme
Beitragserstattung Prim tazminatı
Beitragsfrei Primden muaf
Beitragspflichtige Sigortalı/ prime dayalı/ esas
Beitragssatz Prim miktarı/ oranı
Beitragsschulden Prim borcu
Beitragsschulden Prim borcu
Bemessungsgrundlage Değerlendirme esası
Beratung und Kontrolle Rehberlik & teftiş
Berufs- und Handwerksschulen Meslek okulları
Berufskrankheitsversicherung Meslek hastalığı sigortası
Bestattungsgeld Cenaze ödemesi
Bevölkerungsdatenbank MERNİS
Bezug Aylık
Das Attest Tıbbi rapor
Datenschutzgesetz Kişisel verilerin korunması kanunu
(Dienst) Leistungsorientiert Hizmet başına
Dienstleistung Hizmet
Dienstleistungsangebote Hizmet sunumu
Dorf/ Gemeindevorsteher Muhtar
EDV-Abteilung Bilgi İşlem Dairesi
Einkommenssteuerpflichtig Gelir vergisine tabi
Einstellung d. Rente Emekli maaşı kesilmesi
Einverständniserklärung Muvaffakatname
Erbschaft Veraset
Erwerbsgeminderte Versicherte Malul sigortalı
Erwerbstätige Çalışanlar
Flexi-Rente Esnek emeklilik
Formloses Schreiben Düz yazı (matbu olmayan)
Forster Korucu
Freiwillige Beitragszahler İsteğe bağlı prim
Freiwillige Beitragszahlung İsteğe bağlı prim
Fürsorgeträger Sosyal yardım müessesesi
Geldleistungen Edimler (maddi)
Gemeinsame Versicherte Müşterek sigortalı
Gesetzesentwurf Kanun tasarısı
Gesundheitsdienstleister Sağlık kuruluşu
Gesundheitsleistungen Sağlık hizmetleri
Grundsicherungsamt Temel ihtiyaçlar idaresi
Haftpflichtversicherung Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Handlinienleser Avuç içi okuyucu
Heiratsgeld Evlenme ödemesi
Hinterfragung der Dienste Hizmet sorgulaması
Identitätsnummer Vatandaşlık numarası (TC)
Inanspruchnahme Faydalanma
Innerstaatliche İç mevzuata göre
Intelligente Karte Akıllı kart
Interne Aufsicht İç denetim birimi
Invalidenrente Malulen emeklilik
Invalidität Malullük
Kindererziehungshilfe Çocuk yetiştirme yardımı
Knappschaft Madenciler sigortası (sosyal)
Kollektivverhandlung Toplu (iş) sözleşme
Konkursverfahren İflas davası (süreci)
Kostenbeteiligung Katkı payı
Krankengeld Hastalık ödemesi
Krankenschein Rapor
Landwirtschaftsarbeiter unter Arbeitsvertrag Tarımda hizmet akdiyle süresiz çalışanlar
Langzeitversicherte Uzun vadeli sigortalı
Lebensbescheinigung Yaşam belgesi
Leistungsbezug Hizmet/ ödeme alma
Lohn Maaş
Meldepflichtige Beschäftigung İkamete bağlı çalışma
Meldepflichtige Infektionskrankheiten Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar
Mindestlohn Asgari ücret
Mindestrente Asgari emeklilik maaşı
Mini-Job Cüzi gelirli çalışma
Mutterrente Annelik emekliliği
Nachentrichten Borçlanma
Öffentlicher Dienst Kamu hizmeti (görevi)
Opferrolle Mağdur (rolü)
Pauschalentschädigung Götürü usulü
Pensionskasse (eski) Emekli Sandığı
Personal Personel
Personenstandsregisterauszug Nüfus kayıt örneği
Pfändung İcra, haciz
Pflegefall Bakıma muhtaç (hasta) kişi
Pflegeheim Bakım evi
Pflegeversicherung Bakım Sigortası
Pflegeversicherung Bakım Sigortası
Pflichtversicherung Bakım Sigortası
PR Halkla ilişkiler
Prämienentrichtungstage Prime esas gün
Präventive Gesundheitsleistungen Önleyici sağlık hizmetleri
Private Altersvorsorge Bireysel emeklilik sistemi
Provinzverwaltung Provinzverwaltung
Ratifikation Meclisten geçme (kanunlaşma)
Re-Ha Klinik Rehabilitasyon Kliniği (kurum)
Rechtsabteilung Hukuk müşavirliği
Rechtsvorschriften Mevzuat (kanun)
Regelungen im Gesundheitswesen SUT- Sağlık Uygulama Tebliği
Regressverfahren Rücu Davası
Rente Emeklilik
Rente beziehen Emekli maaşı alma
Rentenantrittsalter Emeklilik yaşı (haddi)
Rentenbewilligung Emekliliğin onaylanması
Rentendienstleistungen Emeklilik hizmetleri
Rentenkonto Emeklilik hesabı
Rentenversicherung Emeklilik sigortası
Rückerstattung der Beiträge Primlerin iadesi
Rückwirkend Geriye dönük olarak
Satzung Mevzuat
Schatzamt Hazine bakanlığı
Schluss Protokoll Nihai protokol
Selbständige Erwerbstätige Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar
Selbständige Erwerbstätige i. d. Landwirtschaft Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar
Sozial Versicherung Gesetz für Handwerker & Selbständige BAĞ-KUR
Sozial Versicherung Gesetz für Landarbeiter Çiftçi BAĞ-KUR
Sozial Versicherungsgesetz SSK Kanunu
Sozialsicherheitscenter Sosyal güvenlik merkezi
Sozialversicherungsanstalt SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu*
Sozialzulage Sosyal ek ödeme
Stammzellbehandlung Kök hücre tedavisi
Sterbedatenabgleich Ölüm tarihi verilerinin eşleştirilmesi
Stillzeit Emzirme izni ödemesi
Strategieentwicklung Strateji geliştirme
Stufensystem Kademe/ basamak sistemi
Überlappung Kesişme
Überzahlung Fazla ödeme
(Um) Strukturierung/Sanierung Yapılandırma
Unmündig Reşit olmayan (-18)
Unterhaltspflichtige Angehörige Bakmakla yükümlü olunanlar
Unterstützende Dienstleistungen Destek Birimleri
Ununterbrochene Beschäftigung Kesintisiz (iş) hizmet
Vergangenheitsbewältigung Geçmişle hesaplaşma
Vergleichbare Zeiten Muadil süre
Verminderte Erwerbstätigkeit Malulen emekli
Versicherungsbeiträge Sigorta primleri
Versicherungsmathematik & Finanzierung Aktuerya ve Fon Yönetimi
Versicherungsverlauf Hizmet dökümü/ cetveli
Versicherungszweig Sigorta kolu
Vertragsrente Sözleşme (emekli) aylığı
Verwaltungsabkommen İdari anlaşma
Verwaltungsrat Yönetim kurulu
Verzichtserklärung Feragatname
Veteranenrente Gazi maaşı
Vollmacht Vekâletname
Waisen/ Witwen Yetim/ dul
Waisenrente Yetim maaşı
Wiedereingliederung ins Arbeitsleben İş hayatına geri dönüş/ katılım
Witwe (r), Weisen Dul, yetim =Hak sahibi (varis)
Witwenkonto Dul hesabı (iki defa Türkçe yazılmış)
Zeitlich limitierte Leistungsunfähigkeit Geçici iş göremezlik
Zusammenführung Birleştirme
845€ Freibetrag Asgari geçim sınırı

 

 


Öne çıkan görsel Aktan Aydoğmuş’un kendi notlarına aittir.

Tags: