Hukuk Çevirileri, uzmanlık gerektiren ve noter yeminli tercümanlar tarafından yapılması gereken, hata kabul etmeyen zorlu çevirilerdir. Belirli kalıplar ve terimler doğrultusunda büyük hassasiyet ile icra edilmelidir.

Vekaletname çevirisi aşamalarını anlattığım yazı dilerim “Hukuk Alanı Çevirisi” dersinde çeviri öğrencilerine yardımcı olacaktır. Adım adım ilerlediğim çeviriler için uzmanlık alanı hukuk olan değerli çevirmen büyüklerimin görüş ve önerilerini benimle paylaşmalarından büyük onur duyarım…

 

Adım 1: 

Vekaletnameyi düzenleyen notere (noterliğe) ait bilgiler:

Y.No: 02222222 (Yevmiye No)

TC
ADALET BAKANLIĞI
İSTANBUL DÖRDÜNCÜ NOTERİ
YİĞİT KAYA
Atatürk Bulvarı, Elit İşhanı K:6
İstanbul

Urk. Nr.: 02222222

REPUBLİK DER TÜRKEİ
JUSTIZMINISTERIUM
VİERTER NOTAR İSTANBUL
YİĞİT KAYA
Atatürk Bulvarı, Elit İşhanı K:6
İstanbul

Adım 2:
Vekalet verilecek konuların sıralandığı esas kısım:

Vekaletname / Vollmacht 

 • Birine bir konuda vekalet vermek, birini bir konuda vekil tayin etmek:
  jm Vollmacht erteilen zu etw.
  jn bevollmächtigen zu etw.
 • İş bu vekaletname ile Av. Emre Molu’yu, 10.05.1990 doğumlu eşim D. Balcı’ya karşı açmış olduğum boşanma davasında beni temsil etmesi için vekil tayin ediyorum.
  Hiermit erteile ich RA E. Molu Vollmacht, mich im Ehescheidungsverfahren gegenüber meiner Ehemann D. Balcı, geb. AM 10.05.1990, zu vertreten.
 • İş bu vekaletname ile Sayın A. Koran’ı beni Türkiye sınırları içerisinde resmi ve gayri resmi makamlar önünde temsil etmesi için vekil tayin ediyorum.
  Ich bevollmächtige hiermit Herrn A.Koran, mich in allen Angelegenheiten vor Behörden und außerbehördlich innerhalb der Grenzen der Türkei zu vertreten.
 • İş bu vekaletname ile 22.08.1992 doğumlu, İstanbul Cumhuriyet Mh. No:28 Türkiye adresinde ikamet eden kardeşim Pelin Demir’i, Kardelen Mahallesinde bulunan 102 Parsel nol’u arsa ile ilgili tüm işlemlerde beni temsil etmesi için vekil tayin ediyorum. Benim adıma geçen taşınmaz ile ilgili işlemleri yürütmeye, taşınmazın parselasyonunu yapmaya bu hususla ilgili formaliteleri yerine getirmeye yetkilidir.
  Ich erteile hiermit meine Schwester Frau P. Demir, geb am 22.08.1992, İstanbul Cumhuriyet Mh. No:28, Türkei, Vollmacht, mich in allen Angelegenheiten betreffend das Grundstück in Kardelen Mah., Parzellen-Nr.:102, zu vertreten. Sie ist berechtigt, in meinem Namen alle Formalitäten bezüglich des Eigentums zu erledigen, das Eigentum im Parzellen einzuteilen, die diesbezüglichen Formalitäten zu erledigen. 
 • …beni mahkemeler, idari kurumlarda ve vergi daireleri gibi resmi kurumlarda ve gayri resmi kurumlarda yapılacak bütün işlemlerde temsil etmeye,
  …mich in allen Angelegenheiten, sowohl vor Gerichts-, Verwaltungs- und Finanzbehörden als auch außerbehördlich vertreten,
 • …dava açmaya ve davadan vazgeçmeye
  …Klage zu erheben und davon abzustehen,
 • …kanuni yollara başvurmaya (hukuki tedbirler almaya) ve vazgeçmeye,
  ...Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen,
 • …her tür dilekçeyi imzalamaya,
  …Gesuche jeder art zu unterfertigen,
 • …sulh (uzlaşma) ve ibraya (alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından kısmen ya da tamamen vaz geçmesi),
  …Vergleiche zuschließen und Entlastung zu erteilen,
 • …ahz ü kabza (teslim alma, belirli bir paranın veya malın teslim alınabilmesi yetkisi),
  …Geld abzugeben, Gelder einzuziehen,
 • Vekil tayin etmeye ve azletmeye,
  Vertreter zu bestellen und abzuberufen.
 • Her türlü açıklamada (açıklamalarda) bulunmaya,
  alle Erklärungen abzugeben. 
 • Bankalardan para çekmeye,
  Die Gelder bei den Banken abzuheben,
 • …vergi beyannameleri vermeye,
  …Steuererklärungen einzureichen,
 • …vergi ve harçları ödemeye,
  …Sateuern und Gebühren zu entrichten,
 • Yapılan fazla ödemeleri geri almaya,
  Überzahlungen zurückerstattet zu bekommen,
 • … bu hususla ilgili idareleri talep etmeye ve yapılan ödemeleri almaya,
  …diesbezüglich die Rückerstattung zu beantragen und Zahlungen entgegenzunehmen,
 • Tapu dairesinde (bankalarda, konsolosluklarda…) ve resmi kurumlarda şahsım adına tüm dilekçeleri, evrakları, kayırları vs. imzalamaya,
  beim Grundbuchamt (bei den Banken, den Konsulaten,…)und staatlichen Institutionen Anträge, Unterlagen, Eintragungen, Quittungen u.a. in meinem Namen zu unterzeichnen (zu unterschreiben)
 • Gerek gördüğünde dilekçeleri ve yazıları tanzim etmeye, imzalamaya ve bunları ibraz etmeye,
  Nötigenfalls Anträge und Schriftsätze auszustellen, zu unterzeichnen und diese einzureichen,
 • … beni bu hususla davalarda adli merciler, vergi dairesi ve yerel makamlar nezdinde temsil etmeye,
  …mich bei diesbezüglichen Klagen gegenüber den Justizbehörden, Finanzamt uns örtlichen Behörden zu vertreten,
 • … beni her konuda tüm remi makam önünde ve hatta üçüncü şahıslara karşı temsil etmeye,
  … mich in allen Angelegenheiten vor Behörden aller Art wie auch gegenüber allen Dritten zu vertreten,
 • Devir veya ferağ etmeye (vazgeçme) ve karşılıklı olarak iktisap etmeye (mülkiyeti elde etmek),
  Sachen zu veräußern und entgeltlich zu erwerben,
 • Dava açmaya, davaları kabul etmeye ve tarafımı savunmaya,
  Klage zu erheben, Klagen anzunehmen und mich zu verteidigen,
 •  …mahkemelere ve sözlü duruşmalara katılmaya,
  … an Gerichten und mündlichen Verhandlungen teilzunehmen,
 • icra dairesi ve tüm resmi kurumlardaki işlemleri takip etmeye ve sonuçlandırmaya,
  die Formalitäten beim Vollstreckungsamt und allen staatlichen  Behörden zu verfolgen und zu Ende führen,

 

Adım 3:
Vekaletnameyi düzenleyen noterin tasdik bölümü

-> Huzurumda atılan ve aşağıdaki kimlik bilgileri verilen kişiye ait imzayı tasdik ederim. (İş bu imzanın kimilk ve kişiliğini ispat ettiği İstanbul Nüfus Dairesinden verilmiş, ……, ……, ait olduğunu huzurumda atıldığını tasdik ederim.) 

->Hiermit beglaubige ich die vorstehende heute vor mir eigenhändig geleistete Unterschrift folgender Person: oder (von Herrn C. Kaymaz. geb. am. ……)

a) Adı, soyadı, doğum tarihi, yeri, anne-baba Adı;
Herr C. Kaymaz, geb am. 14.09.1992 in Eskişehir, Elternteile Işıl und Kemal,

b)Nüfusa kayıtlı olduğu yer, cilt, sıra, hane no;
standesamtlich eingetragen in Eskişehir, Merkez Oduncular Mah., Band-Nr.: 125, Reihe-Nr.:17, Haus-Nr.: 7,

c) Evrakın tanzim (düzenlenme) tarihi (yazı ve rakam ile);
Fünfzehnter Januar zweitausendachtzehn. 15.01.2018

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ NOTERİ
YİĞİT KAYA
(İmza-Mühür)

VIERTER NOTAR İSTANBUL
YİĞİT KAYA
(Unterschrift- Stempel)


Not: Yukarıda geçen isimler gerçek kişilere ait değildir.

Tags: