Koronavirüs salgını diğer adıyla Covid-19 bildiğiniz üzere ülkemizi ve tüm dünyayı büyük ölçüde etkiledi. Koronavirüs aylardır hayatımızda ve birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Hayatımıza girişiyle sadece alışkanlıklarımızı değiştirmekle kalmadı; günlük yaşantımıza da yepyeni kavramlar ve kelimeler kattı. Tıpkı kelime ezberi yapan bir öğrenci gibi her gün duya duya, kullana kullana bizler de bu yeni kavramları kısa sürede literatürümüze ekledik.

İki dil arasında iletişim köprüsü kurmayı meslek edinen çevirmenler için ise yeni bir terimi literatüre ekleme süreci sadece ana dil ile sınırlı kalmıyor. Ana dilin yanı sıra başka dillerde de bu terimlerin karşılığını arıyor birçok çevirmen… Bir başka deyişle sadece kaynak dildeki karşılık yetmiyor kendilerine, çünkü bu yeni ifadelerin, kelimelerin hedef dilde de bir karşılık bulmaları lazım ki anlatılmak istenen hedef kitle tarafından anlaşılır hale gelsin.

Yaşadığımız şu zorlu süreçte çevirmenler olarak özellikle sağlık alanında iş yükü oldukça arttı. Çeviri öncesinde ve çeviri sürecinde gerçekleştirdiğimiz terim araştırması ise işimizin olmazsa olmazı. Terim araştırması yaparken kimi zaman uygun terimi bulmak için günlerce, haftalarca uğraştığımız ve titizlendiğimiz doğrudur. İşte bu yüzdendir ki söylenmek isteneni hedef dilde en uygun şekilde ifade edebilecek terimi bulduğumuzdaki mutluluğumuz paha biçilemez.

Sizlerle aşağıda Fransızca ve Türkçe karşılaştırmalı olarak oluşturulmuş bir Covid-19 terminolojisi paylaşıyoruz. Bu yazımız ile söz konusu terimleri içeren alanlarda çeviri yapan çevirmenlere ve bu gibi Fransızca terimleri merak edip de öğrenmek isteyenlere bir nebze de olsa ışık tutabilmeyi diliyoruz.

Sağlıkla kalın…

FRANÇAISTÜRKÇE
[le] virusvirüs
[le] le nouveau coronavirusyeni tip koronavirüsü
[la] Covid-19Covid-19
[la] pneumoniezatürre, pnömoni
[la] contagionbulaşma
[la] épidémiesalgın, epidemi
[la] infectionenfeksiyon
İnfecterbulaştırmak
être infecté (par le coronavirüs)enfekte olmak, (koronavirüse yakalanmak)
[la] personne infectée enfekte olan (kişi), hasta (kişi)
[la] personne à risquerisk grubundaki insan
[le] cas d’infectionenfekte vaka
[la] source d’infectionenfeksiyon kaynağı
[le] mode de transmissionbulaşma yolu, bulaşma şekli
[la] transmission inter-humaineinsandan insana bulaşma
[la] transmission par gouttelettesdamlacıkla bulaşma
[la] gouttelettedamlacık
[la] salivetükürük, salya
[la] transmission par l’airhava yoluyla bulaşma
[la] transmission par contacttemas yoluyla bulaşma
[le] contact rapprochéyakın temas
[le] [la] maladehasta
[les] nouveaux cas de coronavirusyeni koronavirüs vakaları
[le] nombre cumulé de caskümülatif vaka sayısı
[le] cas suspectşüpheli vaka
[le] cas confirmédoğrulanmış vaka, rapor edilen vaka
[le] cas asymptomatiqueasemptomatik vaka
[la] unité de soins intensifsyoğun bakım ünitesi
[la] guérisoniyileşme
guéririyileşmek
[la] sortie de l’hôpitaltaburcu olma
[le] cas de patients guérisiyileşen vaka
[le] décèsvefat, ölüm
[le] taux de mortalitéölüm oranı
[le] essai cliniqueklinik deneme
[le] kit de testtest kiti
[le] vaccin contre le coronaviruskoronavirüs aşısı
[le] [la]  infirmier/ièrehastabakıcı, hemşire
[la] incubationkuluçka dönemi
[le] éclatement (de la pandémie)(salgın) ortaya çıkma, patlak verme
[la] zone affectéeetkilenen bölge
[la] quarantainekarantina
[la] isolationizolasyon
[le] symptômesemptom, bulgu, belirti
[la] toux öksürük
tousseröksürmek
[la] toux sèchekuru öksürük
[le] éternuementhapşırma, aksırma
éternuerhapşırmak, aksırmak
[le] crachatbalgam
crachertükürmek
inhalernefes almak
exhalernefes vermek
[la] fièvre ateş
avoir de la fièvreateşi olmak
[le] mal de têtebaşağrısı
avoir mal à la têtebaşı ağrımak
[le] épuisementhalsizlik
[le] nez bouchétıkalı burun
[la] rhinorrhée; [le] nez qui couleburun akıntısı
[le] mucussümük
[le] mal de gorgeboğaz ağrısı
[la] diarrhée ishal, diyare
[la] difficulté à respirersolunum güçlüğü
[le] système respiratoiresolunum sistemi
[la] protectionkoruma
[le] masquemaske
[le] masque chirurgicalcerrahi maske
[le] vêtement de protectionkoruyucu giysi
[le] équipement de protectionkoruyucu malzeme, araç gereç
[les] lunettes de protectionkoruyucu gözlük
[le] ganteldiven
à jeter après usage; jetablekullan-at, tek kullanımlık
[la]désinfectiondezenfeksiyon
[le] désinfectantdezenfektan
[le] alcoolalkol
[le] désinfectant pour les mainsel dezenfektanı
[le] gel antibactérienantibakteriyel jel
[le] savon liquidesıvı sabun
[la] Organisation Mondiale de la Santé (OMS)Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
[la] Urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI)Uluslararası Endişe Duyulan Bir Halk Sağlığı Acil Durumu
[le] Ministère de la SantéSağlık Bakanlığı
[la] distanciation physiquesosyal mesafe
[la] hygiènehijyen
[le] cas positif (au coronavirus)pozitif (koronavirüs) vaka
[le] auto-isolementkendi kendine izolasyon
[le] état d’urgenceolağanüstü hal
[le] couvre-feusokağa çıkma yasağı
[le] bilanbilanço
[le] picpik, zirve
[le] appareil respiratoiresolunum cihazı
[la] anamnèseanamnezi, hastanın geçmişi
[le] diagnosticteşhis
diagnostiquerteşhis koymak
[le] traitement au plasmaplazma tedavisi
[la] immunité collectivesürü bağışıklığı
[la] normalisationnormalleşme
[la] normalisation graduellekademeli normalleşme
[la] virologieviroloji, virüsleri inceleyen bilim dalı
[le] virologisteviroloji dalında uzman kişi
en observationmüşahade, gözlem
garder en observationmüşahade altında tutmak
se laver les mainsellerini yıkamak
[la] maladie chroniquekronik hastalık
[le] [la] malade chroniquekronik hasta
[le] personnel médicalsağlık çalışanı
[le] organisme de soins de santésağlık kuruluşu
rester à la maisonevde kalmak
[le] enseignement à distanceuzaktan eğitim
Tags: